Betalingstjenester og e-penge - nye krav om sikring af brugernes midler

Tre nye bekendtgørelser stiller skærpede krav til visse udbydere af betalingstjenester og udstedere af e-penge om sikring af brugernes midler. Reglerne skal sikre brugerne mod tab, hvis virksomheder bag betalingstjenester eller e-penge bliver insolvente. Det betyder bl.a. mindre mulighed for at disponere over brugermidler og nye krav om sikring, compliance og rapportering.

Finanstilsynet har 2. juni 2016 udstedt 3 nye bekendtgørelser i medfør af betalingstjenesteloven. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. juli 2016.

Bekendtgørelserne fastsætter krav om sikring af brugermidler for følgende virksomhedstyper, der alle er omfattet af betalingstjenesteloven:
  • E-pengeinstitutter, der udøver visse andre aktiviteter end udstedelse af e-penge (i det følgende blot kaldet e-pengeinstitutter)
  • Udstedere af e-penge med begrænset tilladelse
  • Udbydere af betalingstjenester med begrænset tilladelse

Konsekvenser

De nye regler betyder at:

  • Udstedere af e-penge med begrænset tilladelse og udbydere af betalingstjenester med begrænset tilladelse, som hidtil har haft mulighed for at disponere over modtagne brugermidler, mister denne mulighed, ligesom de skal etablere sikringsforanstaltninger - dog er der adgang til dispensation fra kravene i visse tilfælde
  • E-pengeinstitutter ikke længere har mulighed for at disponere over brugermidler, heller ikke efter midlerne er vekslet til e-penge
  • Virksomhederne skal etablere compliance- og rapporteringsmekanismer i relation til sikringsforpligtelsen

Bekendtgørelserne

Der udstedes en særskilt bekendtgørelse for hver af de tre virksomhedstyper, om end bekendtgørelserne i det væsentlige er ens.

For udstedere af e-penge med begrænset tilladelse og udbydere af betalingstjenester med begrænset tilladelse er det nyt, at der fremover vil gælde regler om sikring af brugermidler. E-pengeinstitutter er allerede i dag forpligtet til at sikre brugermidler, og for disse institutters vedkommende er der derfor tale om en ændring af de eksisterende regler.

De nye regler er en opfølgning på den ændringslov til betalingstjenesteloven (lov nr. 1490 af 23. december 2014), der i slutningen af 2014 ændrede reglerne om sikring af brugermidler.

Virksomheder, der har en fuld tilladelse som betalingsinstitut, er allerede i dag omfattet af en særskilt bekendtgørelse om sikring af brugermidler (bekendtgørelse nr. 1030 af 3. november 2009), der ikke ændres.

Forpligtelserne

Virksomhederne forpligtes til at sikre midler, som de har modtaget fra deres brugere. Formålet med sikringen er, at undgå at virksomhedernes kunder lider tab, hvis virksomheden skulle blive insolvent. Sikringen skal ske på én eller flere af følgende måder:

  • Indsættelse af brugermidlerne på særskilte sikringskonti i et EU-kreditinstitut
  • Investering af brugermidlerne (tillagt en margin på 10 procent) i sikre, højlikvide værdipapirer, der placeres i et særskilt værdipapirdepot i et EU-kreditinstitut, eller
  • Etablering af en garanti i form af selvskyldnerkaution (tillagt en margin på 10 procent) stillet af et EU-kreditinstitut eller EU-forsikringsselskab til fordel for virksomhedens brugere
For så vidt angår e-pengeinstitutter og udstedere af e-penge med begrænset tilladelse skal sikringen til enhver tid svare til de samlede midler, som virksomheden har modtaget fra brugere med henblik på veksling til elektroniske penge, og allerede udestående elektroniske midler. Sikringen skal altså gælde på kontinuerlig basis og skal etableres senest ved afslutningen af den arbejdsdag, hvor midlerne er modtaget. For e-pengeinstitutternes vedkommende er det nyt, at forpligtelsen til sikring af midler også gælder efter vekslingen til e-penge, idet de nuværende regler for e-pengeinstitutter alene kræver, at sikringen gælder indtil e-pengeinstituttet har vekslet de modtagne midler til e-penge.

For udbydere af betalingstjenester med begrænset tilladelse kræves, at sikringen etableres senest fra afslutningen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor de relevante midler er modtaget. De midler, der skal sikres, er midler, som virksomheden har modtaget fra brugere af betalingstjenester eller modtaget gennem en anden formidler af betalingstjenester som led i gennemførelse af betalingstransaktioner, og som endnu ikke er udbetalt til betalingsmodtageren eller overført til en anden udbyder af betalingstjenester. 

Virksomhederne forpligtes desuden til at have betryggende forretningsgange og kontrolforanstaltninger, der sikrer overholdelse af deres forpligtelser i henhold til den relevante bekendtgørelse. Endvidere skal virksomhederne halvårligt (e-pengeinstitutter) eller årligt (virksomheder med begrænset tilladelse) indsende en opgørelse til Finanstilsynet over de midler, der er omfattet af sikringsforpligtelsen, opgjort i forhold til den etablerede sikring.

Mulighed for dispensation

Udstedere af e-penge med begrænset tilladelse (men ikke andre virksomheder) har mulighed for at få dispensation fra Finanstilsynet fra kravet om sikring af brugermidler. For at opnå dispensation skal e-pengene være lagret på et instrument, hvor beløbet maksimalt udgør 3.000 kr., der må ikke kunne ske genopfyldning, og udstederen skal dokumentere, at dens udestående e-penge maksimalt udgør 20 % af udstederens egenkapital.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans