Østre Landsret forelægger principielt spørgsmål for EU-Domstolen

EU-Domstolen skal afgøre et principielt spørgsmål om fortolkningen af bestemmelser i EU-Toldtariffens varenomenklatur. Afgørelsen er truffet af Østre Landsret i en sag om told på set top bokse til TV via internettet (IPTV). Plesner fører sagen ved Østre Landsret.

Der kan synes langt mellem de sager, hvor danske domstole vælger at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen. Og nogle af disse gange må man helt igennem hovedforhandlingen, før beslutning om forelæggelse endelig træffes.

Det er sket i en toldsag ved Østre Landsret, der blev hovedforhandlet den 25. august 2016. Her har landsretten efter hovedforhandlingen afsagt kendelse om at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af bestemmelser i EU-Toldtariffens varenomenklatur.

EU-Domstolen skal tage stilling til, om Toldtariffens begreb en "videotuner" skal fortolkes således, at der skal betales told af set top boksen omhandlet i sagen, der kan modtage, indstille og behandle signaler til almindeligt Live TV, når signalerne er transmitteret ved hjælp af internetteknologi (IPTV). Det skal ses i forhold til, at der ikke skal betales told af en set top boks, der kan modtage, indstille og behandle signaler til almindeligt Live TV, når signalerne er transmitteret ved hjælp af traditionelle tv-teknologier (sendemast, kabel-tv eller satellit).

En set top boks til IPTV anvendes til det samme og på samme måde som en boks til sendemast-tv, kabel-tv eller satellit-tv. Boksene adskiller sig kun fra hinanden ved, at de behandler tv-signaler, der teknisk er "pakket sammen" på forskellige måder.

Er set top bokse til IPTV toldfri?

Det toldretlige spørgsmål i sagen er, om en set top boks til IPTV - ligesom en boks til sendemast-tv, kabel-tv eller satellit-tv - i 2007-2010 skulle henføres til EU-Toldtariffens varekode 8528 71 13. I så fald kunne varen importeres toldfrit.

Der er under sagen enighed mellem Skatteministeriet og importøren om, at IPTV-boksen opfylder kriterierne anført i varekode 71 13, der imidlertid står under overskriften "Videotunere".

Det betyder, at varen er toldfri, hvis den indeholder det, der i Toldtariffens forstand er en videotuner. Det er uomtvistet, at det gør bokse til tv-signaler transmitteret ved de traditionelle tv-teknologier. Hvis boksen til IPTV ikke gør, så skal den i stedet henføres til varekode 8528 71 90 og pålægges 14 % told.

Spørgsmålet i sagen er med andre ord, om Toldtariffens videotuner-begreb kun omfatter enheder, der kan modtage, indstille og behandle tv-signaler transmitteret ved de traditionelle teknologier, eller om begrebet (også) omfatter enheder, der kan dette med de samme tv-signaler, når de transmitteres via en nyere teknologi som IPTV.

EU-Toldtariffen kan stride mod international ret

Hvis de to typer af set top bokse toldmæssigt skal behandles forskelligt efter EU-Toldtariffen, så har det den principielle EU-retlige betydning, at Toldtariffen er i strid med de internationale toldkonventioner GATT og ITA, og at EU-retten dermed krænker international ret.

Retten i Aarhus nåede alligevel i en dom afsagt i oktober 2014 frem til, at de to produkttyper toldmæssigt skal behandles forskelligt. Tilsvarende resultat nåede Retten i Glostrup frem til i en dom afsagt i juli 2015.

Sidstnævnte dom blev af importøren, der har importeret IPTV-bokse, og som havde fået medhold i Landsskatteretten, anket til Østre Landsret. Landsretten har så nu afsagt kendelse om forelæggelse for EU-Domstolen.

Skatteministeriet, der er enig i, at byrettens dom indebærer en krænkelse af international ret, havde protesteret imod forelæggelse for EU-Domstolen.

EU-Domstolen har endnu aldrig afsagt en dom, hvor Domstolen konkluderer, at EU-retten krænker international toldret. Østre Landsret var enig med importøren i, at spørgsmålet om, hvorvidt denne sag skal være første gang, må besvares af EU-Domstolen.

Sagen blev procederet af advokat Thomas Gønge fra Plesner

Læs artikel om sagen i "Momspanelet"

Uddybende information om sagen kan ses i en ny artikel af advokat Thomas Gønge og advokat Tom Kári Kristjánsson bragt i Karnovs udgivelse "Momspanelet" 2016, 9.

Læs artiklen: "Østre Landsret forelægger principielt EU-retligt spørgsmål for EU-Domstolen"

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter