Ulovligt at offentliggøre tv-overvågningsbilleder på Facebook

Det er ikke sjældent, at erhvervsdrivende eller privatpersoner offentliggør billeder fra deres tv-overvågning på de sociale medier. Det kan være fristende at spørge offentligheden om hjælp til at genkende en person. Ikke desto mindre er en sådan offentliggørelse som udgangspunkt ulovlig, hvilket senest blev slået fast af Vestre Landsret ved dom af 4. april i år (TfK 2016.674 V).

Efter persondataloven må billed- og lydoptagelser, der indeholder personoplysninger, kun videregives af den dataansvarlige, hvis vedkommende, som fremgår af disse, har givet samtykke til videregivelsen, hvis videregivelsen følger af anden lovgivning eller hvis videregivelsen sker til politiet som led i deres kriminalitetsopklarende arbejde. Forbuddet mod videregivelse gælder kun i det omfang, man kan identificere en fysisk person ud fra billed- og lydoptagelserne.

Sagen vedrørte en butiksejers offentliggørelse af billeder fra butikkens tv-overvågning. Butiksejeren havde valgt at offentliggøre billeder af en genkendelig person på butikkens lukkede Facebook-gruppe med ca. 400 medlemmer. Billederne blev fjernet igen 8-9 dage efter, at de var blevet offentliggjort. Vestre Landsret kom lige som byretten frem til, at de offentliggjorte billeder kunne identificere personen. Retten kom også frem til, at man ved at dele billederne i en Facebook-gruppe, havde videregivet personoplysninger i strid med persondatalovens § 26 a, stk. 1.

Butiksindehaveren blev derfor idømt en bøde på 5.000 kr. Dommen understreger, at offentliggørelse/videregivelse af billeder fra tv-overvågningsudstyr, selv i mindre og i øvrigt lukkede grupper på de sociale medier, kan udgøre en overtrædelse af persondataloven.

Husk også, at optagelserne kun må gemmes i 30 dage, med mindre en optagelse skal bruges i forbindelse med en konkret tvist. Hvis man gemmer optagelserne ud over 30 dage, så skal virksomheden underrette den, som optagelsen vedrører, og på anmodning udlevere en kopi af optagelsen til den pågældende.

Seneste nyt om Persondata

Persondata