Nyt lovforslag vil lovliggøre aktionærlån

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, hvorefter det nuværende forbud mod aktionærlån ikke vil gælde, såfremt visse betingelser er opfyldt. Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2016, og de nye regler vil få virkning fra den 1. januar 2017.

Ifølge lovforslaget vil kapitalselskaber under visse nærmere angivne betingelser således kunne yde økonomisk bistand til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl. ved direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån, eller stille sikkerhed til den personkreds, som på nuværende tidspunkt er underlagt forbuddet mod aktionærlån.

Der er dog ikke er lagt op til en ændring af den skattemæssige behandling af sådanne lån. Dette betyder i praksis, at lån til fysiske personer fortsat vil blive beskattet som løn eller udbytte.

Lovforslaget opstiller følgende betingelser for at aktionærlån lovligt kan ydes:

  1. Den samlede økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. Det er dog alene midler, som selskabet lovligt vil kunne udlodde som ordinært udbytte, der kan anvendes.  Endvidere skal den økonomiske bistand ydes på sædvanlige markedsvilkår
  2. Det er en betingelse, at beslutningen om at yde den økonomiske bistand enten træffes af kapitalejerne på generalforsamlingen eller af det centrale ledelsesorgan på baggrund af en bemyndigelse dertil fra generalforsamlingen. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb end, hvad det centrale ledelsesorgan har foreslået eller tiltrådt
  3. Endelig kan beslutningen om at yde den økonomiske bistand først træffes efter, at selskabet har aflagt sin første årsrapport  

De ovenfor oplistede betingelser for lovligt at kunne yde lån m.v. skal sikre, at hensynet til selskabet samt dets kreditorer fortsat varetages på behørig vis.

Ifølge lovforslaget vil det være muligt for et selskab at lovliggøre et (ulovligt) lån ydet af selskabet inden de nye reglers ikrafttræden den 1. januar 2017, såfremt selskabet på den førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016 beslutter at opretholde lånet. Det forudsættes herved, at selskabet er i stand til opfylde de oven for oplistede betingelser for lovliggørelse af lånet.

Som konsekvens af den foreslåede ændring af selskabsloven foreslås en ændring af årsregnskabsloven. Ændringen medfører, at selskaber, som gør brug af muligheden for at yde lovlige aktionærlån, skal reservere et beløb i årsrapporten under egenkapitalen svarende til det samlede beløb, som udlånes mv. Beløbet vil herefter ikke fremstå som en fri reserve i selskabets årsrapport, men som en bunden reserve, der ikke kan udloddes.

Se hele lovforslaget her

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret