Nye regler om forretningshemmeligheder vil give bedre muligheder for erstatning

Det nye EU-direktiv om forretningshemmeligheder vil forbedre rettighedshaveres mulighed for at opnå erstatning for misbrug af forretningshemmeligheder.

Det nye EU-direktiv om forretningshemmeligheder, der blev vedtaget den 27. maj 2016, indeholder en række nye tiltag i forhold til at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder mod uberettiget erhvervelse, brug eller videregivelse heraf. 

Et af tiltagene er vedtagelsen af forbedrede muligheder for at opnå erstatning. Det følger af direktivets artikel 14, at medlemsstaterne ved beregning af erstatning for uberettiget erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder ikke alene kan tage hensyn til det tab, rettighedshaveren har lidt, men at der også kan tages hensyn til den krænkende parts uberettigede fortjeneste ved at have foretaget den pågældende handling.

Muligheden for at lægge vægt på den krænkende parts uberettigede fortjeneste afviger fra dansk rets almindelige erstatningsregler, hvorefter der ved beregning af erstatning alene skal tages hensyn til skadelidtes tab. Da erstatning for overtrædelse af markedsføringslovens § 19 om forretningshemmeligheder skal opgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler, kan der således på nuværende tidspunkt ikke lægges vægt på krænkerens fortjeneste i forbindelse med opgørelsen af erstatning i sådanne sager.

Den nye regel svarer til, hvad der siden 2006 har været gældende i tilfælde af krænkelse af immaterielle rettigheder i henhold til den immaterialretlige lovgivning. De immaterialretlige erstatningsregler er baseret på en tilsvarende regel i retshåndhævelsesdirektivet fra 2004. Den nye regel i EU-direktivet om forretningshemmeligheder vil derfor, når den implementeres i dansk ret, bringe opgørelsen af erstatning i tilfælde af misbrug af forretningshemmeligheder i overensstemmelse med de immaterialretlige regler. 

Status på implementeringsprocessen

Regeringen fremsatte den 12. oktober 2016 et lovforslag om en ny markedsføringslov. 

I forbindelse med lovforslagets udformning nedsatte den tidligere regering et udvalg, som i juli 2016 afgav en rapport. Af rapporten fremgår, at udvalget i forbindelse med sine overvejelser om allerede nu at implementere EU-direktivets regler om forretningshemmeligheder lagde vægt på, at Erhvervs- og Vækstministeriet havde oplyst, at det på daværende tidspunkt var ministeriets umiddelbare vurdering, at det ville være mest hensigtsmæssigt at gennemføre EU-direktivet i en ny hovedlov. Udvalget fandt det derfor ikke hensigtsmæssigt at tilpasse markedsføringsloven til det nye EU-direktiv, og lovforslaget lægger i dets nuværende udformning derfor ikke op til en ændring af markedsføringslovens regler om forretningshemmeligheder.

Det må på den anførte baggrund forventes, at EU-direktivet vil blive implementeret i en helt ny lov om forretningshemmeligheder.

Direktivets regler skal være implementeret i dansk ret senest den 9. juni 2018, og vi følger naturligvis implementeringsprocessen tæt.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret