Pensionsselskabs omvalgsbrev var i strid med god skik

Byretten har i en principiel sag, anlagt af Forbrugerombudsmanden, fastslået, at Sampension KP Livsforsikring A/S (Sampension) handlede i strid med god skik for finansielle virksomheder. Det skete, da Sampension sendte et standardbrev til en alvorlig kræftsyg kunde med anbefaling om at skifte til en anden type pensionsordning uden ægtefællepension, uden en vurdering af kundens individuelle forhold. Den principielle afgørelse understreger den påpasselighed, som pensionsselskaber skal udvise ved henvendelser til kunder om omvalg fra en pensionsordning til en anden.

Sagen var anlagt tilbage i december 2013 af Forbrugerombudsmanden.

Retten i Lyngby skulle tage stilling til, om Sampension havde handlet i strid med god skik for finansielle virksomheder ved rådgivningen af den nu afdøde kunde i forbindelse med hendes omvalg til en pensionsordning uden ægtefællepension ca. 1½ år efter, at hun havde fået udbetalt erstatning for kritisk sygdom som følge af en kræftsygdom. Retten skulle bl.a. tillige vurdere, om kundens efterlevende ægtefælle var berettiget til at blive stillet som om, at kunden havde bibeholdt den oprindelige ordning med ægtefælledækning.

Sagen udsprang af en kendelse fra Finanstilsynet af 21. maj 2013, hvorved Finanstilsynet udstedte et påbud til Sampension for at have handlet i strid med god skik i forbindelse med udsendelse af omvalgsbrevene. Forbrugerombudsmanden havde indbragt sagen for Finanstilsynet i sin tid på baggrund af en henvendelse fra den efterlevende ægtefælle. Finanstilsynets afgørelse var blevet stadfæstet af Erhvervsankenævnet den 6. oktober 2014.

Byretten var på grund af sagens principielle karakter sat med tre dommere, der alle - helt i tråd med Finanstilsynets afgørelse fra 2013 - fandt, at Sampension havde handlet i strid med god skik, idet omvalgsbrevet til kunden indeholdt en anbefaling til kunden, uden at der var foretaget en vurdering af hendes individuelle forhold. En enig byret fandt desuden, at det var i strid med god skik, at Sampension ikke som noget af det første i brevet oplyste, at skiftet til den anbefalede pensionsordning medførte, at ægtefællepensionen bortfaldt.

To dommere fandt, at Sampension var erstatningsansvarlig for den efterladte ægtefælles tab ved den manglede ægtefællepension. Den tredje dommer ville frifinde Sampension vedrørende dette punkt, idet den pågældende ikke fandt, at Sampension havde handlet ansvarspådragende, eller at aftalen om omvalg kunne tilsidesættes efter aftalelovens regler. Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.

Dommen understreger den påpasselighed, som pensionsselskaber skal udvise i forbindelse med henvendelser til kunderne og særligt i situationer, hvor der skal foretages omvalg fra en pensionsordning til en anden. Det er værd at bemærke, at Sampensions fremgangsmåde i henhold til en udtalelse fra brancheforeningen Forsikring & Pension var i tråd med sædvanlig praksis i branchen på det pågældende tidspunkt. Det fastlås også i dommen, at en overtrædelse af reglerne om god skik for finansielle virksomheder ikke i sig selv fører til et erstatningsansvar eller en omvalgsaftales ugyldighed. Dette vil i stedet bero på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Dommen fastslår også, at Forbrugerombudsmanden ikke er afskåret fra at indbringe et spørgsmål om god skik i en konkret sag for domstolene i medfør af lov om finansiel virksomhed, blot fordi Finanstilsynet og Erhvervsankenævnet har truffet afgørelse om omvalgsmaterialet generelt.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution