Ny betalingslov på vej

Betalingstjenestesektoren og virksomheder, der yder tjenesteydelser i forbindelse med betalinger, vil næste år blive mødt med en række ændrede regler for betalinger og andre finansielle ydelser. Finanstilsynet har netop gennemført høring over udkast til ny betalingslov, der fra 2018 skal implementere 2. betalingstjenestedirektiv og erstatte betalingstjenesteloven. Plesner gennemgår de væsentlige ændringer i de kommende regler.

I nyhedsbrevet fra Plesners Bank og Finans team kan du blandt andet læse mere om følgende:

Ændring af reglerne for begrænsede tilladelser

Betalingsloven ophæver kravet om, at udbydere af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse ("begrænsede netværk"), skal have en tilladelse. Udbyderne vil dog stadig være underlagt en væsentlig del af betalingsloven, idet lovens forbrugerbeskyttende regler fortsat vil gælde. Derudover vil udbydere af sådanne betalingsinstrumenter skulle anmelde sig til Finanstilsynet, hvis den samlede værdi af betalingstransaktionerne gennemført i de foregående 12 måneder overstiger 1 mio. euro.

Betalingsinstitutters adgang til bankkonti

Betalingsloven indfører som noget nyt en pligt for pengeinstitutter til at give betalingsinstitutter adgang til at åbne bankkonti hos dem på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. Loven adresserer dermed de problemer visse udbydere (særligt pengeoverførselsvirksomheder og uregulerede betalingsinitieringstjenester) har haft med at få adgang til betalingskonti og dermed kunne drive virksomhed. Den nye regel indebærer imidlertid en vis uklarhed om hvilke kontotyper et betalingsinstitut har ret til at åbne i et pengeinstitut.

Hæftelse ved fravalg af stærk kundeautentifikation

Der vil med betalingsloven som udgangspunkt blive indført krav om anvendelse af stærk kundeautentifikation ved betalinger. Betalingslovens hæftelsesregel vil blandt andet indebære, at den part i betalingsprocessen, som ikke kræver/accepterer stærk kundeautentifikation, hæfter for eventuelle tab – også hvis betalerens udbyder f.eks. ikke kræver stærk kundeautentifikation, fordi den pågældende transaktion er omfattet af en undtagelse fra kravet om stærk kundeautentifikation. Denne hæftelsesregel synes på flere punkter enten potentielt at være eller at kunne være på kant med EU-reguleringen.

Læs hele nyhedsbrevet om den nye betalingslov

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans