Tvivl om anvendelsesområdet for skattebegunstigede medarbejderaktieordninger

SKAT lægger op til en snæver fortolkning af anvendelsesområdet for reglerne om skattebegunstigelse af medarbejderaktieordninger i en indstilling til bindende svar.

Den 1. juli 2016 trådte nye (genindførte) regler om lempelig beskatning af individuelle medarbejderaktieordninger i kraft. 

Reglerne, der fremgår af ligningslovens § 7 P og tidligere er omtalt her, indebærer, at aktier samt købe- og tegningsretter til aktier, som et arbejdsgiverselskab tildeler sine ansatte som led i aflønning, under nærmere betingelser kan beskattes som aktieindkomst (med beskatning på 27 % eller 42 % af eventuel gevinst ved salg) i modsætning til lønindkomst (op til ca. 56 % ved erhvervelsen), og at beskatning først sker ved afståelsen af aktierne. 

Danske selskaber og medarbejdere har i vidt omfang taget reglerne i brug, og det har nu resulteret i de første afgørelser fra skattemyndighederne. Én af disse, Skatterådets bindende svar i TfS 2016, 573, drejede sig om, hvorvidt en køberetsaftale var omfattet af de nye regler i ligningslovens § 7 P. SKAT og Skatterådet konkluderede konkret, at betingelserne var opfyldt.

SKATs indstilling til Skatterådet i det bindende svar indeholdt imidlertid en overraskende udtalelse vedrørende beskatningen af køberetter (og tegningsretter), der kun kan udnyttes til erhvervelse af aktier ved børsnotering eller ved "change of control" af selskabet. 

Udtalelsen viser, at det er SKATs opfattelse, at sådanne ordninger skal anses for exitbonusser for varetagelse af aktionærernes interesser og ikke som vederlag for arbejde udført for selskabet.  

Med andre ord er det SKATs holdning, at sådanne ordninger ikke kan omfattes af de nye skattebegunstigende regler, og dermed lægger SKAT op til en snæver fortolkning af de nye reglers anvendelsesområde. 

Dertil kommer, at SKATs udtalelse om, at løngoder - hvis de er betinget af exit - ikke skal anses for løn fra arbejdsgiverselskabet i skattemæssig henseende, kan have vidtrækkende konsekvenser også inden for andre områder end de skattebegunstigede medarbejderaktieordninger. 

Advokat, partner Jef Nymand Hounsgaard og advokatfuldmægtig Lise Winther Jensen har skrevet om det bindende svar og betydningen af SKATs opfattelse, som den er kommet til udtryk i indstillingen til Skatterådet, i en artikel om den skattemæssige behandling af exitbonus i det seneste nummer af Tidsskrift for Skatter og afgifter (TfS 2017.75). 

Læs artiklen "Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573" (Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S)

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter