Ny bemærkelsesværdig dom om kursmanipulation

Østre Landsret har netop afsagt dom i en principiel og bemærkelsesværdig sag om kursmanipulation. Ud over lange fængselsstraffe til både adm. direktør og bestyrelsesformand lyder dommen på den højeste bøde til et selskab og det højeste konfiskationsbeløb i Danmark nogensinde i en sag om markedsmisbrug.

Byrettens dom blev alvorligt skærpet af Østre Landsret med fængselsstraffe på 1½ års fængsel til selskabets daværende administrerende direktør og bestyrelsesformand. En værdipapirhandler blev samtidig idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for medvirken til kursmanipulation. Parken blev endvidere idømt en bøde på 13 mio. kr.

Et omdrejningspunkt i sagen var spørgsmålet om berettigelsen af opkøbet af egne aktier i Parken gennem en længere periode fra november 2007 til oktober 2008, hvor Parken via værdipapirhandlere opkøbte egne aktier på Fondsbørsen, dels med henblik på at anvende disse som betalingsmiddel i forbindelse med aftaler med tredjeparter, dels til afdækning af optionsprogrammer til ledende medarbejdere og ledelsen, herunder de to dømte i ledelsen.

Landsretten lagde til grund, at Parken havde et – om end vekslende – behov for at opkøbe egne aktier til at opfylde disse forpligtelser, men også at det indgik som et centralt gennemgående hensyn i Parkens strategi at sikre, at der var likviditet i aktien, samt at kursen på aktien var stabil og kom op på, eller ikke under, bestemte niveauer.

Landsretten fandt det bevist, at selskabet ved sine aktiviteter på Fondsbørsen sikrede, at kursen på aktien lå på et unormalt eller kunstigt niveau i forhold til aktiens værdi i markedet, ligesom aktiviteterne var egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om kursen på aktien. Dette skete blandt andet ved, at selskabet via værdipapirhandlere opkøbte så mange egne aktier på Fondsbørsen, at selskabet opnåede en dominerende stilling på markedet, eller at selskabet via værdipapirhandlere indlagde købsordrer – blandt andet i lukkeauktioner – til bedste udbudskurs og til en højere kurs end den senest opdaterede børskurs.

Det er bemærkelsesværdigt:

  • At forholdet er blevet henført under straffelovens § 299d om forsætlig kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder, med henvisning blandt andet til omfanget af det systematiske opkøb af egne aktier over næsten et år for over 100 mio. kr. og den betydelige fortjeneste for ledelsen på henholdsvis 800.000 kr. og 9 mio. kr. til den administrerende direktør og bestyrelsesformand. 
  • At bestyrelsesformandens straf er blevet skærpet med mere end fire gange i forhold til straffen på fire måneders fængsel fra byretten, og at direktørens straf er tredoblet i forhold til byrettens dom, og hermed at deres strafferetlige ansvar er blevet ligestillet. Det bemærkes i øvrigt, at straffens længde er fastsat på baggrund af den tidligere retsstilling, hvor strafferammen var fire års fængsel, mod seks års fængsel efter den nye retsstilling.
  • At Parken får en bøde på 13 mio. kr. Der er dermed afsagt dom om den højeste bøde til et selskab til dato for markedsmisbrug.
  • At den opnåede fortjeneste for bestyrelsesformanden og direktøren er blevet konfiskeret. Der er tale om det til dato højeste konfiskationsbeløb i en sag om markedsmisbrug.
  • At værdipapirhandleren blev idømt fire måneders betinget fængsel for på bestemte dage i perioden at have medvirket til selskabets kursmanipulation ved at indlægge købsordrer på Fondsbørsen efter instruks fra især den administrerende direktør, og at forholdet også for ham blev henført under den alvorlige bestemmelse om kursmanipulation i straffelovens § 299d.  Retten lagde til grund, at han med sin bistand til selskabet var gået videre end blot loyalt at udføre selskabets ordrer. Det er den første landsretsdom, der behandler en værdipapirhandlers medvirken til kursmanipulation.
  • At strafudmålingen er i tråd med fast højesteretspraksis for kursmanipulationssager, når det gælder udmålingen af ubetinget fængselsstraf i sådanne sager, og at der for så vidt angår straffens længde som en formildende omstændighed er taget hensyn til sagens lange forløb.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet