Ny forsikringsformidlingslov på vej

Finanstilsynet har netop sendt forslag til en ny lov om forsikringsformidling i høring. Den nye lov skal gennemføre dele af forsikringsdistributionsdirektivet (IDD) i dansk ret.

De centrale elementer i lovforslaget

Lovforslaget skal erstatte den gældende lov om forsikringsformidling og har til formål at gennemføre dele af IDD i dansk ret. 

Lovforslaget opererer med fire forskellige kategorier af forsikringsformidlere:
  • Accessoriske forsikringsformidlere 
  • Forsikringsformidlere
  • Genforsikringsformidlere
  • Uafhængige forsikringsformidlere

De accessoriske forsikringsformildere er kendetegnet ved, at de ikke udøver forsikringsdistribution som hovederhverv, at de alene distribuerer forsikringsprodukter, som udgør et supplement til en tjenesteydelse, som de selv udbyder, og at forsikringsproduktet ikke omfatter livs- og ansvarsforsikringer, med mindre dette er et supplement til den vare eller tjenesteydelse, som formidleren udbyder som sit hovederhverv. Et kreditinstitut eller investeringsselskab kan ikke være en accessorisk forsikringsformidler.  
 
Forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere svarer grundlæggende til forsikrings- og genforsikringsagenter og underagenter under den nugældende forsikringsformidlingslov, idet omfang de ikke omfattes af definitionen af accessoriske forsikringsformidlere. Uafhængige forsikringsformidlere svarer i store træk til de nuværende forsikringsmæglere. 

Som noget nyt omfatter forsikringsdistribution også den virksomhed, der består i at stille en sammenligningsportal til rådighed, hvis kunden er i stand til direkte eller indirekte at indgå en forsikringsaftale via det pågældende medie. 

Med lovforslaget udvides kredsen af aktører, der skal have tilladelse til forsikringsdistribution og være underlagt tilsyn af Finanstilsynet, således at tilladelseskravet gælder forsikrings- og genforsikringsformidlere samt uafhængige forsikringsformidlere. Under den nugældende forsikringsformidlingslov er det alene forsikringsmæglere, som er underlagt et krav om tilladelse. 

Lovforslaget indebærer tillige, at der vil blive stillet større krav til aktørernes adfærd i form af reviderede god skik regler, aflønningsregler og kompetencekrav. Som udgangspunkt vil alle distributører af forsikringer være underlagt de samme oplysningskrav og øvrige tiltag, der skal øge forbrugerbeskyttelsen. 

Samtlige aktører omfattet af lovforslaget skal registreres i et offentligt register hos
Finanstilsynet. Derudover skal danske forsikringsselskaber og filialer af udenlandske forsikringsselskaber føre et register over de accessoriske forsikringsformidlere, som de har indgået aftale med. Dette register kan - som nu - føres af Forsikring & Pension.

Med lovforslaget udstrækkes forpligtelsen til etablering af en whistleblowerordning til alle forsikrings- og genforsikringsformidlere, hvilket krav under den nugældende lovgivning alene omfatter forsikringsmæglere. 

Det foreslås tillige at give Forbrugerombudsmanden kompetence til at anlægge sager vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, således at Forbrugerombudsmanden har samme beføjelser på området for forsikringsdistribution som resten af det finansielle område.  

Det nugældende provisionsforbud for forsikringsmæglere videreføres med lovforslaget for uafhængige forsikringsformidlere, men udstrækkes - trods forlydende herom - ikke til alle aktører. I stedet lægges der med bestemmelser om aflønning op til, at en forsikringsformidler og en accessorisk forsikringsformidler skal sikre, at virksomhedens aflønningsstruktur ikke strider mod virksomhedens forpligtelse til at handle i kundernes bedste interesse, herunder virksomhedens forpligtelser i medfør af god skik reglerne. Det foreslås tillige, at de pågældende aktører ikke på indføre aflønningsordninger eller salgsmål, som tilskynder virksomheden eller dennes ansatte til at anbefale et bestemt forsikringsprodukt til en kunde, når virksomheden udbyder et andet produkt, der dækkes kundens behov bedre.  

Lovforslaget indeholder forslag til en række bemyndigelsesbestemmelser, som Finanstilsynet og erhvervsministeren skal benytte til den løbende implementering og udmøntning af IDD. Der foreslås samtidig indsat yderligere hjemmelsbestemmelser i lov om finansiel virksomhed netop for at sikre, at alle forsikringsdistributører, herunder også forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber og ansatte heri, underlægges de samme krav til kompetence og omdømme samt aflønning. Særskilt skal fremhæves hjemmel til udstedelse af: 

  • Bekendtgørelse om kompetencekrav for forsikringsdistribution
  • Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
  • Retningslinjer for god skik på nærmere angivne områder, der må anses for væsentlige navnlig ud fra hensynet til forbrugerne
  • Nærmere regler om processer for produktudvikling og for indhentelse af relevante oplysninger om forsikringsprodukterne mv.

Den videre proces

Der er høringsfrist den 4. august 2017, og forslaget forventes fremsat i oktober 2017 med ikrafttrædelsesdato den 23. februar 2018 i overensstemmelse med implementeringsfristen i IDD.


Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution