Lovprogram for 2017/2018: Initiativer inden for miljø- og planrettens område

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen præsenteret lovprogram for folketingsåret 2017/2018. Her forventer man at fremsætte en række lovforslag inden for områderne miljøret og planret. Kataloget peger i flere retninger, og der vil bl.a. være fokus på konsolidering af naturgasforsyningsselskaber samt kystbeskyttelse m.v.

Forbedring af mulighed for tredjepartsadgang til kulbrinteproducenternes anlæg

I marts 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om udvikling af Nordsøen. Som opfølgning på denne aftale fremsatte regeringen den 4. oktober 2017 et lovforslag om forbedring af muligheden for, at kulbrinteproducenter kan få adgang til og anvende hinandens anlæg m.v. Lovforslaget sigter mod at skabe bedre incitamenter for investeringer og kapacitetsreservationer i forhold til produktionen i Nordsøen. Lovforslaget behandles fortsat. 

Ændring af forhold for naturgasforsyningsselskaber

Som opfølgning på (i) forsyningsstrategi "Forsyning for Fremtiden" fra september 2016, (ii) regeringsgrundlaget "For et friere, rigere og mere trygt Danmark" fra november 2016 samt (iii) aftalen om den fremtidige organisering af gasdistribution fra maj 2017 fremsatte regeringen den 4. oktober 2017 et lovforslag, som tænkes at ændre lov om naturgasforsyning samt lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslaget har til formål at øge incitamentet til konsolidering af naturgasforsyningsselskaber ved bl.a. at fastsætte differentierede priser i et konsolideret naturgasforsyningsselskab. Lovforslaget behandles fortsat.

Regeringen forventer i november 2017 at fremsætte forslag om modernisering og forenkling af gasreguleringen i Danmark. 

Øget fokus på kystbeskyttelse

Lovprogrammet indeholder flere initiativer vedrørende kystbeskyttelse. Regeringen vil bl.a. i november 2017 fremsætte et lovforslag om ændring af planloven, hvorefter kommunerne skal sikre etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling m.v. i risikoområder. Initiativerne flager et øget fokus på kystbeskyttelsen i Danmark. 

Udvidelse af vindmøllecentre

Der vil i februar 2018 blive fremsat et lovforslag om udvidelse af vindmøllecentrene ved Høvøre og Østerild. Formålet med lovforslaget er at etablere yderligere testpladser, hvilket er en opfølgning på bl.a. regeringsgrundlaget "For et friere, rigere og mere trygt Danmark" fra november 2016. 

Målrettet arealbeskyttelse omkring drikkevandsboringer

Som opfølgning på den politiske aftale om Pesticidestrategi 2017-2021 vil regeringen i november 2017 fremsætte lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning.

Plesner følger løbende lovgivningsprocessen

Vi følger løbende op på nye lovgivningsinitiativer indenfor miljø- og planrettes område, og vi vil løbende orientere om væsentlige nyheder.

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret