Lovprogram for 2017/2018: Skatte- og afgiftsmæssige initiativer

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning offentliggjort lovprogrammet for det kommende folketingsår 2017/2018. Vi opsummerer her nogle af de væsentligste initiativer på skatte- og afgiftsområdet.

Omlægning af bilafgifter

Den 21. september 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om omlægning af bilafgifterne, som bl.a. skal medføre en nedsættelse af registreringsafgiften.

Lovforslaget herom blev fremsat den 3. oktober 2017.

Ny skattekontrollov og skatteindberetningslov

Regeringen vil revidere og modernisere den nugældende skattekontrollov med det formål at få en klarere lovgivning og en mere hensigtsmæssig struktur. Den gældende lov erstattes derfor af to nye love, en skattekontrollov og en skatteindberetningslov. Revideringen er ikke tiltænkt at indebære omfattende materielle ændringer.

Lovforslaget har været i høring blandt relevante organisationer mv. og blev fremsat i går den 4. oktober 2017.

Bindende svar om værdiansættelse af aktiver og ensretning af værnetingsregler

SKAT har i visse tilfælde mulighed for at tilbagekalde et bindende svar om værdiansættelse af aktiver. Af hensyn til borgernes retssikkerhed og mulighed for indretning og forudsigelighed ønsker regeringen at ophæve denne mulighed for tilbagekaldelse. Samtidig vil regeringen ensrette reglerne om værneting ved borgeres indbringelse af afgørelser, truffet af en administrativ myndighed på Skatteministeriets område, for domstolene.

Lovforslag forventes fremsat i oktober 2017.

Fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter

Som følge af to principielle afgørelser om fradrag for lønudgifter i forbindelse med etablering og udvidelse af en virksomhed har regeringen udarbejdet et lovforslag, som skal sikre virksomhederne fradrag for sådanne udgifter. Det er foreslået, at lovændringen får virkning fra og med indkomståret 2012.

Vores tidligere nyhedsbrev om høringsudkastet kan læses her:
Udkast til lovforslag: Fradrag for alle erhvervsmæssige lønudgifter

Lovforslaget har netop været i høring og forventes fremsat i november 2017.

Ensartet beskatning af udenlandske og danske foreninger

For at tilpasse de danske regler til EU-retten vil regeringen ensarte beskatningen af udenlandske og danske pensionsforeningers investeringer i fast ejendom og lempe reglerne om tynd kapitalisering. Samtidig forslås det, at det ved lov bestemmes, at udenlandske investorer ikke bliver skattepligtige i Danmark som følge af reglerne om fast driftssted.

Lovforslag forventes fremsat i februar 2018.

Indeholdelse af kildeskat på aktieudbytter

Som følge af den omfattende udbytteskattesvindel ønsker regeringen at indføre en ny indeholdelsesmodel for kildeskat i forbindelse med udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer, som skal modvirke svindel med refusion af udbytteskat.

Lovforslag forventes fremsat i februar 2018.

Succession til erhvervsdrivende fonde

Regeringen vil ændre reglerne for succession ved aktieoverdragelse til erhvervsdrivende fonde, således at det bliver muligt at overdrage aktier med succession til en erhvervsdrivende fond med henblik på, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre.

Lovforslag forventes fremsat i februar 2018.

Nyt ejendomsvurderings- og ejendomsbeskatningssystem

Regeringen og øvrige partier har i 2016 og 2017 indgået aftaler om en ændring af det nuværende ejendomsvurderings- og ejendomsbeskatningssystem.

Aftalerne indebærer blandt andet, at opkrævningen overgår fra kommunerne til SKAT, at der gennemføres en midlertidig indefrysningsordning for boligejere for stigning af grundskyld af ejerboliger i perioden 2018-2020, og at der indføres et forsigtighedsprincip, hvorefter grundlaget for ejendomsværdiskatten og grundskylden alene skal udgøre 80 pct. af vurderingerne.


De nærmere detaljer i forslagene på skatte- og afgiftsområdet bliver offentliggjort i forbindelse med, at regeringen fremsætter de enkelte lovforslag for Folketinget til behandling. Plesner følger det kommende lovgivningsarbejde.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter