Skatte- og afgiftslempelser i regeringens erhvervs- og iværksætteraftale

Regeringen har med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået aftale om forskellige erhvervs- og iværksætterinitiativer, som bl.a. indeholder en række forslag til ændringer af skattelovgivningen. Initiativerne skal gøre det mere attraktivt at drive og investere i virksomheder i Danmark. Aftaleparterne vil bl.a. lempe reglerne om beskatning af aktieløn, indføre en aktiesparekonto, øge længden af den såkaldte forskerskatteordning fra fem til syv år, justere reglerne om beskatning af investeringer i investeringsinstitutter samt indføre et nyt skattefradrag for investeringer i små og mellemstore virksomheder. Disse initiativer gennemgås kort nedenfor.

Lempeligere regler for beskatning af aktieløn

I 2016 blev reglerne om lempelig beskatning af aktieløn genindført, således at virksomheder har mulighed for at tilbyde sine medarbejdere aflønning i form af medarbejderaktier med op til 10 % af årslønnen, der først beskattes, når aktierne afstås og da som aktieindkomst (med 27 % eller 42 % afhængigt af aktieindkomstens størrelse) i stedet for som lønindkomst.

Ifølge den indgåede aftale skal grænsen på 10 % af medarbejderens årsløn fra 1. januar 2018 forhøjes til 20 %. Forhøjelsen af grænsen til 20 % skal dog kun gælde, såfremt mindst 80 % af virksomhedens medarbejdere tilbydes aktieløn under ordningen. Virksomhederne vil fortsat kunne tildele udvalgte ansatte op til 10 % af lønnen i form af medarbejderaktier i henhold til de gældende regler. Endvidere er det aftalt, at der udarbejdes en særlig ordning for nye "mindre virksomheder", der får mulighed for at tilbyde op til 50 % af den enkelte medarbejders løn som medarbejderaktier. Denne udvidede adgang til at anvende aktieløn for nye "mindre virksomheder" forventes tidligst indført den 1. januar 2019.

Udover de rent skattemæssige ændringer lægger aftalen endvidere op til større aftalefrihed i forbindelse med indgåelse af aftaler om medarbejderaktier. Væsentligst indføres der mulighed for, at medarbejderaktier, som på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er optjent, bortfalder, når en medarbejder opsiges, ligesom der indføres mulighed for at indgå aftale om tilbagekøb af aktier til markedspris ved medarbejderens fratrædelse.

Ny aktiesparekonto med en lavere skattesats

Ifølge aftalen skal det fra 1. januar 2019 være muligt at oprette en såkaldt aktiesparekonto.

Ved indførelse af ordningen, kan personer ved at oprette en aktiesparekonto opnå en lempeligere beskatning på opsparing placeret i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Beskatning af afkast på aktier m.v., der erhverves gennem aktiesparekontoen, beskattes med 17 % efter lagerprincippet. Det vil sige, at der betales skat på 17 % af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer, mens værditab fremføres og modregnes i fremtidige afkast.

Aftalen lægger op til, at der indføres et loft over den tilladte saldo på aktiesparekontoen, således at der kun kan sættes penge ind på kontoen så længe den aktuelle saldo er mindre end loftet. Det er aftalt, at loftet i 2019 er 50.000 kr. pr. person, stigende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021, og for 2022 og frem bliver loftet for aktiesparekontoen 200.000 kr. pr. person.

Det er forudsat, at aftaleparterne hvert år fra 2019 skal beslutte, om der er grundlag for at forhøje loftet.

Forlængelse af forskerskatteordning

Den begunstigende skatteordning, hvorefter udenlandske forskere og højtlønnede medarbejdere kan beskattes efter en lavere skattesats på 26 % (+ arbejdsmarkedsbidrag), kan i dag anvendes i fem år fra medarbejderens tilflytning til Danmark.

Aftalen indebærer, at forskerskatteordningen skal kunne benyttes i syv år af forskere og nøglemedarbejdere, der ikke inden 1. januar 2018 har anvendt ordningen i de nuværende fem år. Bruttoskatteprocenten for forskerskatteordningen forhøjes samtidigt fra 26 % til 27 %.

Justering af reglerne om beskatning af investeringer i investeringsinstitutter

Ifølge den indgåede aftale skal danske (privat)investorers investeringer i udenlandske aktiebaserede investeringsinstitutter i højere grad ligestilles med investeringer i tilsvarende danske investeringsinstitutter. Afkastet for alle investorer i aktiebaserede investeringsselskaber skal således beskattes som aktieindkomst. Initiativet forventes gennemført med virkning fra 2019.

Aftaleparterne vil endvidere følge op på den igangsatte undersøgelse i forhold til, om det er muligt at ændre beskatningen af såkaldte passive aktiebaserede investeringsselskaber, så afkastet fremover beskattes efter realisationsprincippet. Det bemærkes, at afkastet i dag beskattes efter lagerprincippet.

Derudover skal der udvikles en model for, at udenlandske investorer alene skal betale den underliggende udbyttekildeskat på 15 % af investeringer i danske investeringsinstitutter, således at det bliver mere attraktivt for udenlandske investorer at investere i danske investeringsinstitutter. Dette initiativ forventes tidligst at få virkning fra 2019.

Indførelse af et skattefradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder

Aftalen lægger op til, at der skal indføres et særligt investorfradrag for personer, der investerer direkte i visse små og mellemstore unoterede virksomheder (iværksættervirksomheder). Således vil en person fra 2019 til 2022 - for investeringer op til 400.000 kr. - kunne fradrage halvdelen af sin investering i de omfattede iværksættervirksomheder. Fra 2023 og frem kan halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. fradrages. Fradraget får efter aftalen en skatteværdi på 30 %.

Endelig indebærer aftalen, at der gives et fradrag til personer, der igennem en særlig type iværksætterfond investerer i unoterede små og mellemstore virksomheder. Fra 2019 til 2022 vil fradraget udgøre halvdelen af investeringer op til 125.000 kr., mens fradraget fra 2023 og frem vil udgøre halvdelen af investeringen for investeringer op til 250.000 kr.

Ordningen forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2019.

-

Foruden de ovenfornævnte initiativer, giver aftalen desuden udsigt til ophævelse og lempelse af en række punktafgifter.

De nærmere detaljer for de gennemgåede initiativer - herunder eksempelvis omfanget af medfølgende værnsregler - er endnu ikke fastlagt. Det næste skridt er nu, at regeringen forestår udarbejdelsen af de forskellige lovforslag, som skal implementere aftalen.

Vi følger lovgivningsarbejdet tæt. Kontakt os for yderligere oplysninger om de enkelte initiativer og om vores muligheder for at bistå i forbindelse ovennævnte ordninger.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter