Nye letbaner i Danmark

Letbanerne kommer: Flere store, danske letbaneprojekter er undervejs forskellige steder i landet. Projekterne er på vidt forskellige stadier i processen, idet nogle projekter fortsat er på det foreløbige forberedelsesplan, mens andre er i gang med projekterings-, anlægs- og idriftsætningsfasen. Plesner rådgiver løbende både private og offentlige klienter om de mange forskelligartede juridiske spørgsmål, som letbaneprojekterne fører med sig.

Plesner har stor erfaring med juridisk rådgivning i forbindelse med større infrastrukturprojekter, herunder letbaneprojekter. Vi er således p.t. involveret på flere måder i tre store letbaneprojekter i Danmark: Aarhus Letbane, Hovedstadens Letbane og Odense Letbane.

Regulatoriske forhold

Som noget særligt har vi dyb indsigt i de regulatoriske forhold for tog- og letbanedrift. Driften heraf er underlagt en omfattende regulering, hvor vores rådgivning kan rette sig mod bl.a. operatører, ligesom vi bistår i forbindelse med kontakt til ressortmyndighederne i tilladelsesspørgsmål m.v.

Anlægslove og ekspropriation

På grund af projekternes størrelse realiseres letbaneprojekterne på baggrund af nogle af Folketinget vedtagne anlægslove. For at kunne etablere letbanerne skal der typisk gennemføres ekspropriationer af en lang række arealer langs det aktuelle letbanetracé. Nogle ekspropriationer vedrører permanent arealafståelse, andre angår midlertidige indgreb og/eller pålæg/aflysning af servitutter.

Plesner bistår løbende klienter, der enten involverer sig tidligt i lovgivningsprocessen, eller senere enten skal gennemføre eller rammes af ekspropriationerne - og vore klienter er både private, halvoffentlige og offentlige virksomheder. Vi har omfattende indsigt i ekspropriationsforhold, herunder hvis ekspropriationer gennemføres med hjemmel i anlægslove, og vi sikrer derigennem vores klienter det bedst mulige udfald i deres ekspropriationssager.

Miljøforhold og planret

Hos Plesner har vi endvidere omfattende erfaring med de miljø- og planretlige problemstillinger, som etablering og drift af letbaner kan indebære. Vi rådgiver vores klienter om tilvejebringelse af plangrundlag, i VVM-spørgsmål og i forbindelse med tvistløsning inden for området.

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret