Opstramning af reglerne for andelsboliger

Et bredt politisk flertal har netop indgået en aftale, som skærper kravene til andelsboligforeninger. Målet med aftalen er bl.a. at sikre, at andelsboligforeninger i fremtiden ikke kommer i økonomiske vanskeligheder. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Den nye aftale om andelsboligforeninger, der tager udgangspunkt i en række anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af regeringen, indeholder 16 konkrete tiltag til at skabe grundlag for en økonomisk sundere og mere levedygtig andelsboligsektor.

Aktører inden for andelsboligsektoren bør afsætte ressourcer til at sikre compliance med de nye regler, så snart de træder i kraft.  

De væsentligste nye tiltag:

  • Ved stiftelsen af en andelsboligforeningen vil der fremover skulle udarbejdes en 15-årig vedligeholdelsesplan for andelsboligforeningens ejendom, som løbende skal opdateres.
  • Stiftelsesbudgettet skal fremover dække en periode på mindst 15 år (mod de nuværende 10 år).
  • Lånegrænsen for afdragsfrihed i forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse begrænses til 40 %, og der indføres en karensperiode på tre år fra stiftelsestidspunktet. Dermed kan andelsboligforeningen tidligst omlægge lån til afdragsfrihed med virkning tre år efter foreningens stiftelsestidspunkt.
  • Der indføres, i lighed med reglerne for finansiering af køb af ejerbolig og fritidsbolig, et udbetalingskrav, idet mindst 5 % af købesummen skal ske ved egenfinansiering.
  • Der igangsættes tiltag, som skal sikre andelshavere mod at betale overpris og sikre mere retvisende valuarvurderinger.
  • Rådgiveransvaret for finansielle virksomheder, revisorer, administratorer og advokater forlænges fra tre til seks år.

Lovændringerne må desuden forventes også at få betydning for tilbudspligtsituationen, hvor lejerne stifter en andelsforening.

Det er hensigten, at aftalens tiltag hovedsageligt skal gennemføres i andelsboligloven. Lovforslaget fremsættes i Folketingssamling 2017/2018 og forventes at træde i kraft 1.juli 2018.

Læs aftalen "Mere robuste andelsboligforeninger"

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom