Styrket indsats mod hvidvask

Et nyt ændringsforslag til hvidvaskloven skærper blandt andet kravene til ledelsesmedlemmers kendskab til hvidvasklovgivningen og hvidvaskrisici samt de mulige personlige konsekvenser for ledelsesmedlemmer ved overtrædelse af reglerne. Der indføres ligeledes mulighed for, at finansielle virksomheder kan miste tilladelse ved grove overtrædelser af hvidvasklovgivningen.

Den 8. november 2017 sendte Finanstilsynet et lovforslag i høring, som blandt andet vil medføre ændringer i lov om finansiel virksomhed (FiL) og i hvidvaskloven (HVL). Lovforslaget er en del af implementeringen af en bred politisk aftale fra den 21. juni 2017 i kølvandet på Panama papers-sagen.

Skærpede krav til egnethed og hæderlighed

Ledelsesmedlemmer

Den eksisterende regel om ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed i FiL § 64 foreslås generelt omskrevet. Der foretages i den forbindelse ikke væsentlige ændringer i bestemmelsens ordlyd, men bemærkningerne til hæderlighedskravet i den nye § 64, stk. 1, nr. 2 reflekterer den nye, mere fremtrædende plads, hvidvasklovgivningen vil indtage ved vurderingen. Det anføres således, at:

  • Det særligt for direktører vil være vanskeligt at overholde kravet, hvis den pågældende virksomhed "har modtaget gentagne påbud for samme overtrædelser af den finansielle lovgivning eller reglerne på hvidvaskområdet." Ud over hvidvasklovgivningen gælder bemærkningen også overtrædelser af EU's sanktionsregime.
  • Der ved vurderingen af opretholdelsen af tilliden til den finansielle sektor "lægges vægt på ledelsesmedlemmets forståelse for den finansielle sektors særlige samfundsmæssige ansvar i relation til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering." Som eksempel anføres i den forbindelse, at den pågældendes adfærd i en tidligere stilling i ledelsen, som complianceansvarlig eller som hvidvaskansvarlig i en virksomhed, der har overtrådt hvidvasklovgivningen, skal inddrages i vurderingen.

Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, må det således forventes, at ledelsesmedlemmers historik vedrørende overholdelse af hvidvasklovgivningen i de virksomheder, de tidligere har været tilknyttet i større omfang end i dag, vil blive tillagt vægt ved fremtidige fit & proper-vurderinger, og at problemer i tidligere virksomheder dermed i videre omfang vil kunne "forfølge" potentielle ledelsesmedlemmer fremadrettet.

Hvidvaskansvarlige

Der foreslås i HVL § 7, stk. 2 indsat et decideret hæderlighedskrav til den hvidvaskansvarlige på linje med det, der allerede gælder for ledelsen af finansielle virksomheder under FiL § 64 (og for f.eks. betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter under betalingsloven). Der vil dog være den forskel, at det er virksomheden selv, der skal foretage hæderlighedsvurderingen, ikke Finanstilsynet. Der indføres således ikke en decideret fit & proper-procedure for hvidvaskansvarlige.

Af bemærkningerne til den nye bestemmelse fremgår, at hæderlighedskravet f.eks. ikke kan anses for opfyldt, hvor personen eller en virksomhed, hvori personen tidligere var medlem af ledelsen eller ansat som hvidvaskansvarlig, har modtaget alvorlige reaktioner i forbindelse med hvidvasklovgivningen.

Afsættelse af hvidvaskansvarlige

Som en del af lovforslaget vil der i HVL § 51a blive indført mulighed for, at Finanstilsynet kan påbyde en virksomhed omfattet af hvidvaskloven at afsætte den hvidvaskansvarlige, hvis denne ikke længere overholder hæderlighedskravet. Overhører virksomheden påbuddet, vil Finanstilsynet kunne pålægge virksomheden bøder, eventuelt afsætte direktøren eller ultimativt inddrage virksomhedens tilladelse (se mere herom nedenfor).

Inddragelse af tilladelse

Som noget nyt foreslås der i FiL § 224, stk. 1, nr. 1 indført mulighed for, at Finanstilsynet kan inddrage en finansiel virksomheds tilladelse på grund af overtrædelse af hvidvasklovgivningen. Dette har ikke tidligere været muligt, og retsstillingen for virksomheder med en FiL-tilladelse (f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber) kommer dermed på linje med den gældende retsstilling for betalingsinstitutter, e-pengeinstitutter og valutavekslingsvirksomheder.

Ikke overraskende fremgår det af bemærkningerne til bestemmelsen, at der forudsættes en "høj grad af væsentlighed", før inddragelse af tilladelse kan komme på tale, ligesom det forudsættes, at mindre indgribende sanktioner allerede er anvendt uden held. Det fremgår i den forbindelse udtrykkeligt, at det er forudsat, at Finanstilsynet forinden har givet påbud om afsættelse af virksomhedens hvidvaskansvarlige eller direktør eller nedlæggelse af bestyrelseshverv.

Manglende efterlevelse af et påbud om afsættelse af den hvidvaskansvarlige "vil som udgangspunkt være en grov overtrædelse af hvidvasklovgivningen, der kan føre til inddragelse af tilladelsen."

Ikrafttræden og fremtidige ændringer

Der lægges i lovforslaget op til, at de ovennævnte regler skal træde i kraft den 1. juli 2018. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at da hæderlighedskravet til både ledelsesmedlemmer og hvidvaskansvarlige er et løbende krav, der altid skal være opfyldt, vil det efter den 1. juli 2018 antageligt også være muligt for Finanstilsynet, at påbyde et siddende ledelsesmedlems eller hvidvaskansvarligs fratræden med henvisning til forhold, der ligger før den 1. juli 2018.

Det er derudover værd at bemærke, at den politiske aftale af 21. juni 2017 indeholder en række yderligere tiltag, som ikke er dækket af Finanstilsynets lovforslag, herunder markant forhøjet bødeniveau for overtrædelser af hvidvasklovgivningen og en selvstændig kriminalisering af hvidvask i straffeloven. Flere af disse initiativer henhører under justitsministerens ressort, og den nødvendige regulering forventes p.t. fremsat i første halvår af 2018.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans