Hovedstadens Letbane - ekspropriationsproces på vej

Vinderne af de udbudte kontrakter til anlæg, drift og vedligeholdelse af Hovedstadens Letbane er fundet. Det betyder, at projektet om Hovedstadens Letbane er meget tæt på at være en realitet. Ejendomsejere langs letbanens planlagte rute bør derfor varetage deres interesser allerede nu.

Udbudsprocessen for Hovedstadens Letbane er afsluttet. Sidste skridt for realisering af en letbane langs Ring 3 er derfor kun ejerkredsens endelige beslutning om at indgå kontrakterne. I det videre forløb kan Plesner tilbyde rådgivning til ejendomsejere langs letbanens rute.

Plesner rådgiver og bistår i forbindelse med ekspropriation

Hos Plesner råder vi over højt specialiserede kompetencer, når det kommer til at bistå klienter, hvis ejendomme eksproprieres i forbindelse med større infrastrukturprojekter.

Vores ekspropriationsteam ledes af senioradvokat Ellen Skodborggaard, der blandt andet er udpeget til det af Erhvervsministeren nedsatte Ekspropriationsudvalg på baggrund af hendes erfaring med ekspropriationssager i praksis.

Vores klienter omfatter både private, halvoffentlige og offentlige virksomheder. Med udgangspunkt i vores dybe indsigt i ekspropriationsreglerne og praksis på området sørger vi for, at vores klienters interesser og investeringer beskyttes bedst muligt gennem processen.

Processen om Hovedstadens Letbane

Udbuddet har været opdelt i 5 anlægskontrakter, en kontrakt på leverance af tog og jernbane infrastruktur, en kontrakt på opførelse af kontrol- og vedligeholdelsescenter samt en 15-årig drifts- og vedligeholdelseskontrakt.

Projektets anlægsbudget, økonomiske risici og -reserver har endvidere bestået en endelig kvalitetssikring udført af revisionsfirmaet Ernst & Young (EY). Det samlede resultat holder sig inden for det afsatte budget, hvorfor de budgetoverskridelser, der tidligere har truet projektet, må anses for overkommet.

Ejerkredsen (bestående af Staten, Region Hovedstaden og 11 kommuner) skal nu træffe den endelige beslutning om indgåelse af de udbudte kontrakter og dermed igangsætte anlægsprocessen med en endelig godkendelse.

Forberedelserne til anlægsarbejdet med ekspropriationer og ledningsomlægninger forventes at gå i gang i løbet af 2018.

Ekspropriation rammer et stort antal ejendomme

Letbanen bliver 28 km lang med i alt 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd. Det forventes, at ca. 500 ejendomme langs letbanens rute bliver berørt af ekspropriation, enten ved arealindgreb, pålæg af servitut eller begge dele.

Der bliver tale om forskellige typer af ekspropriative indgreb - heraf nogle i kombination:

  • Total ekspropriation = ejendommen afstås som helhed
  • Delvis ekspropriation = der eksproprieres kun dele af en ejendom - eksempelvis et hjørne af grunden eller et indkørselsareal
  • Midlertidig ekspropriation = arealer eksproprieres, mens anlægsarbejdet står på. Når anlægsarbejdet er afsluttet, afleveres arealerne tilbage til ejeren
  • Servitutpålæg = der bliver lagt begrænsninger på, hvorledes ejeren fremadrettet kan råde over sin ejendom for at sikre beskyttelse af letbaneanlægget

I alle tilfælde har ejeren i medfør af Grundloven ret til fuld erstatning for sine tab. 

Fremrykket ekspropriation 
Visse ejere vil have mulighed for at anmode om, at deres ejendom eksproprieres før de ordinære ekspropriationer går i gang, hvis en række betingelser herfor er opfyldt. 

Godtgørelse for sagkyndig bistand
Ejere af ejendomme, og andre, der bliver berørt af ekspropriationerne, som har haft udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling, f.eks. i form af advokatbistand, kan have krav på en passende godtgørelse for udgiften dertil. Det er en betingelse, at kommissarius skønner, at bistanden har været nødvendig.

Besigtigelsesmateriale og besigtigelsesplaner til brug for en del af ekspropriationerne kan findes på www.dinletbane.dk

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Læs alle insights om Energi og Infrastruktur