Moderselskab dømt for ubetalte sagsomkostninger

Et moderselskab er ved en ny højesteretsdom blevet dømt erstatningsansvarlig for et datterselskabs ubetalte sagsomkostninger. Sagsomkostningerne var tilkendt modparten i en dansk retssag, som moderselskabet ikke selv var part i. Afgørelsen viser, at et selskabs ledelse og ejere skal sikre sig, at selskabet kan betale evt. sagsomkostninger til modparten, hvis selskabet taber en retssag.

Hovedspørgsmålet i højesteretsdommen afsagt den 19. januar 2018 var, om et selskabs eneejer og ledelse - moderselskabet - var erstatningsansvarlig for ubetalte sagsomkostninger, som selskabet i en retssag om lovligheden af SINE-udbuddet var blevet pålagt at betale Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet.

Højesteret fandt indledningsvis, at selskabet ikke var blevet oprettet med henblik på at omgå retsplejelovens regler om sagsomkostninger. Set i forhold til selskabets økonomi og virksomhed ved sagsanlægget i 2007 var der heller ikke, under hensyntagen til procesrisikoen for at blive pålagt at betale sagsomkostninger, grundlag for at anse sagsanlægget for uforsvarlig.

I 2009 ophørte selskabets erhvervsmæssige aktiviteter, og samme år blev udbudsretssagen udvidet med en erstatningspåstand på et trecifret millionbeløb. I sagen fandt Højesteret, at det i hvert fald efter dette tidspunkt havde stået moderselskabet klart, at selskabet ikke ville kunne betale eventuelle sagsomkostninger forbundet med udbudsretssagen.

Dette blev særligt understøttet af, at moderselskabet havde sørget for finansiering af selskabets egne procesomkostninger ved at indgå en procesfinansieringsaftale, der dækkede egne udgifter, men ikke eventuelle sagsomkostninger til modparten, hvis selskabet tabte udbudsretssagen.

Moderselskabet havde haft fuldt kendskab til genstanden for udbudsretssagen (559 mio. kr.), dens forløb og modpartens (myndighedernes) tabsrisiko som følge af selskabets manglende evne til at betale pålagte sagsomkostninger. Derfor havde moderselskabet handlet ansvarspådragende ved fra 2009 at lade selskabet videreføre udbudsretssagen uden at sikre selskabets evne til at betale eventuelle sagsomkostninger til de pågældende myndigheder.

Højesterets dom understreger, at ejeren/ledelsen i et selskab skal sikre sig selskabets evne til at betale eventuelle sagsomkostninger til modparten i tilfælde af, at en retssag tabes, herunder ikke blot i forbindelse med initieringen af retssagen, men også i forbindelse med videreførelsen af sagen samt en eventuel forøgelse af sagsgenstanden. Dette gælder uanset, om ejeren/ledelsen er et selskab eller en person.

Læs dommen fra Højesteret

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution