Status på ny varemærkelov - borgermøder er afsluttet

Plesner følger de nye regler for varemærker tæt. Status på arbejdet med den kommende varemærkelov er, at borgermøderne med virksomheder, rådgiverbranchen og erhvervsorganisationer netop er afsluttet. På borgermøderne er bl.a. blevet drøftet "førstebrugerprincippet" og registrering af sort/hvid varemærker.

Vi har tidligere omtalt den nye Varemærkeforordning, som trådte i kraft den 23. marts 2016, og det nye Varemærkedirektiv, som skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 14. januar 2019.

Status på arbejdet med den nye varemærkelov er, at borgermøderne nu er afsluttet. På disse møder har repræsentanter fra forskellige virksomheder, rådgiverbranchen og erhvervsorganisationer haft mulighed for at komme med deres input til udarbejdelse af den nye varemærkelov.

Man har bl.a. drøftet, om Danmark fortsat skal anerkende "førstebrugerprincippet", dvs. at stiftelse af en varemærkeret fortsat kan ske på basis af den blotte ibrugtagning "her i landet", eller om der skal indføres et krav om, at varemærket skal være indarbejdet, før en brugsbaseret kendetegnsret kan anses for at være stiftet. Det har i den forbindelse været anført, at Danmark stort set går enegang i EU i anerkendelsen af "førstebrugerprincippet", hvorfor harmoniseringshensyn taler for, at den nugældende retsstilling bør ændres. Dog har man imod en ændring af retsstillingen anført, at den nuværende ordning giver en nem og uformel adgang til at stifte en ret.

Det er endvidere blevet diskuteret, om praksis hos Patent- og Varemærkestyrelsen skal ændres i forhold til registrering af sort/hvid varemærker som følge af den praksisændring, der har været hos EUIPO. Ydermere har man drøftet, om den nye varemærkelov bør indeholde bestemmelser, der nærmere definerer de anvendelige mærketyper og kravene til deres gengivelse, så der skabes mere klarhed om, hvilke mærketyper der kan ansøges om, og hvilke krav der i den forbindelse stilles til gengivelsen af mærket.

De forskellige input, som borgermøderne har resulteret i, vil nu blive behandlet nærmere, inden loven er klar til den formelle proces i Folketinget.

Den nye varemærkelov forventes fortsat at træde i kraft den 1. januar 2019.

Du kan læse vores tidligere nyheder om de nye EU-varemærkeregler:

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret