Anmeldelse af mindre lægemiddelpakninger i substitutionsgrupper udgjorde en overtrædelse af markedsføringsloven

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Krka Sverige AB's ("Krka") anmeldelse af nogle mindre pakningsstørrelser af bestemte lægemidler var i strid med Markedsføringsloven.

I sagen havde Sandoz A/S ("Sandoz") anmeldt en række nye pakningsstørrelser i flere substitutionsgrupper for to af deres lægemidler. Krka anmeldte efterfølgende i samme grupper et antal lægemiddelpakninger, der var mindre end de øvrige pakninger. Dette medførte, at Sandoz' lægemiddelpakninger overskred grænsen på 25 pct. målt i forhold til de mindste pakninger i grupperne, hvorfor Sandoz' pakninger udgik. Som følge heraf anlagde Sandoz sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at Krka havde overtrådt markedsføringslovens § 1.

Under sagen gjorde Sandoz gældende, at Krka ved anmeldelse af lægemiddelpakningerne ikke havde haft til hensigt at afsætte de pågældende pakninger til markedet, og at Krka i stedet havde forsøgt at skubbe Sandoz' pakninger ud af substitutionsgrupperne, således at Sandoz ikke længere kunne afsætte sine pakninger. Derfor mente Sandoz, at Krka havde overtrådt markedsføringsloven, og at Krka var erstatningsansvarlig overfor Sandoz.

Krka gjorde gældende, at medicinmarkedet er underlagt specialregulering, hvorfor markedsføringsloven ikke kan anvendes i en tvist som den pågældende. Krka anførte dernæst, at lægemiddelloven ikke indeholder nogen hjemmel for erstatning, hvorfor Krka af den grund skulle frifindes.

Retten fastslog, at specialreguleringen af lægemiddelområdet ikke er til hinder for, at markedsføringsloven anvendes til regulering af forhold mellem private aktører på området. Dernæst fastslog retten, at Krka var bekendt med, at anmeldelse af de mindre pakninger ville medføre, at Sandoz’ større pakninger ville blive udelukket fra substitutionsgrupperne. Krka havde derfor overtrådt markedsføringslovens § 1 og pådraget sig et erstatningsansvar over for Sandoz. Erstatningen blev fastsat til 1,5 millioner kr.

Dommen kan læses her

Seneste nyt om Life Science

Life Science