EBA udsender opinion om finanssektorens Brexit-forberedelser

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har den 25. juni 2018 offentliggjort "Opinion of the European Banking Authority on preparations for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union". EBAs opinion er stilet til tilsynsmyndighederne i EU/EØS, men vedrører i vidt omfang den finansielle sektors forberedelser til Brexit. De nationale tilsynsmyndigheder (i Danmark primært Finanstilsynet) må derfor forventes at stille krav direkte over for den finansielle sektor om at tage skridt til at adressere de problemstillinger, EBA rejser i deres opinion.

I skrivelsen fremkommer EBA med en række generelle udsagn om status på den politiske proces vedrørende Brexit og implikationerne deraf for den finansielle sektor. Disse udsagn inkluderer:

  • At EBA har overvåget den finansielle sektors forberedelser til Brexit, og at disse er utilstrækkelige og skal accelereres på en række områder
  • At finansielle virksomheder "should not rely on public sector solutions, as they may not be proposed and/or agreed". Denne udtalelse er særligt bemærkelsesværdig, da den må forstås således, at EBA kræver, at den finansielle sektor forbereder sig på en "hård" Brexit, hvor Storbritannien udtræder af EU den 30. marts 2019 uden nogen form for overgangsaftale
  • At det ikke er acceptabelt, at forberedelseshandlinger udsættes for at undgå unødvendige omkostninger for den finansielle sektor. EBA fastslår, at "Financial stability should not be put at risk because financial institutions are trying to avoid cost."

EBA foreskriver i opinion, at de nationale tilsynsmyndigheder skal sikre, at den enkelte finansielle virksomhed vurderer en række forskellige risici relateret til Brexit. Disse inkluderer blandt andet:

  • Vurdering af finansiel eksponering mod Storbritannien
  • Vurdering af brug af finansielle markedsinfrastrukturer (f.eks. CCP'er, værdipapircentraler, clearing-/settlement-systemer, regulerede markeder og lignende) i Storbritannien
  • Vurdering af brug af de finansielle markeder i Storbritannien til funding, herunder udstedelse af instrumenter, der opfylder de særlige krav i afviklingsdirektivet (BRRD) til nedskrivningsrelevante passiver (MREL)
  • Lagring af persondata i, henholdsvis overførsel til, Storbritannien

I tillæg til ovenstående kræver EBA, at de nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at de finansielle virksomheder træffer en række afhjælpningsforanstaltninger i forhold til de Brexit-relaterede risici, der måtte være identificeret.

Særligt i relation til kreditinstitutter, der har udstedt MREL-instrumenter undergivet engelsk ret, gør EBA i sin opinion opmærksom på, at da Storbritannien efter Brexit vil være et tredjeland, vil sådanne instrumenter muligvis ikke længere opfylde MREL-kravene. Afhængig af det enkelte kreditinstituts passivsammensætning kan dette potentielt udgøre en meget stor udfordring for visse kreditinstitutter, da disse i så fald vil skulle erstatte sådanne instrumenter med nye MREL-instrumenter samtidig med, at institutterne ikke nødvendigvis kan indfri de "gamle" instrumenter, som dermed fortsat vil skulle forrentes af institutterne, uden at disse får den forventede MREL-virkning af instrumenterne.

Endelig opstiller EBA en række indholdsmæssige krav til den orientering finansielle virksomheder skal give deres kunder om betydningen for kunderne af Brexit (herunder i relation til garantifondsdækning og eventuelle omstruktureringer i den pågældende finansielle institution).

Seneste nyt om Brexit