Udvalg foreslår omfattende reform af ekspropriationsregler

Systemet for kommunal ekspropriation er unødvendigt forgrenet og komplekst. Sådan lyder konklusionen fra regeringens Ekspropriationsudvalg, der netop er kommet med sine anbefalinger til, hvordan borgernes retssikkerhed kan styrkes ved ekspropriation efter planloven. Senioradvokat i Plesner, Ellen Skodborggaard, har været en del af Ekspropriationsudvalget.

Ekspropriationsudvalget er et uafhængigt, juridisk ekspertudvalg, som erhvervsministeren nedsatte i maj 2017.  Ekspropriationsudvalget har det seneste år set på reglerne i situationer, hvor en kommune er nødsaget til at ekspropriere borgereres private ejendom som følge af lokalplanlægningen.

Udvalget har netop afleveret sin betænkning, som lægger op til den mest omfattende reform af ekspropriationsprocessen i nyere tid.

Udvalget kommer med i alt otte anbefalinger, som bl.a. lægger op til en gennemgribende reform af hele procesdelen, som skal gøre det nemmere og hurtigere for borgere at få behandlet deres klager.

Ekspropriationsudvalgets 8 anbefalinger

  1. Det indskrives (kodificeres) i planlovens § 47, at ekspropriation kun må foretages til fordel for almene samfundsinteresser (almenvellet).

  2. Lokalplaner skal indeholde generel information om, at lokalplanen kan danne grundlag for ekspropriation. Udvalget anbefaler, at der anvendes en standardformulering, der vil indgå i den kommende vejledning til kommunernes om ekspropriation.

  3. Kommunerne bør inddrage berørte borgere tidligst muligt. Det vil være relevant, når kommunen har aktuelle overvejelser om at ekspropriere borgernes ejendom.

  4. Der indføres en solnedgangsklausul i form af en frist på fem år for, hvor lang tid der højst må gå fra kommunalbestyrelsen har offentliggjort en lokalplan, og indtil kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplanen. De nærmere detaljer/vilkår vil blive fastlagt som led i det lovforberedende arbejde.

  5. Der arbejdes videre på at indføre en model for ekspropriation efter planloven, hvor kommunen træffer afgørelse om ekspropriation, og en ekspropriationskommission træffer afgørelse om erstatning, hvorefter kommunen sender de to afgørelser samlet til borgeren, så de fremstår som en helhed, der herefter kan påklages til én administrativ klageinstans og derefter domstolene. Udvalget anbefaler, at de nærmere detaljer for en sådan model fastlægges i det lovforberedende arbejde. Det anbefales i den forbindelse, at der igangsættes samlede overvejelser vedrørende håndtering af kommunale ekspropriationssager generelt, herunder taksationssystemet.

  6. Der igangsættes et lovforberedende arbejde med henblik på at samle de processuelle regler for ekspropriation i en ny ekspropriationsproceslov.

  7. Der udarbejdes en ny skriftlig vejledning til kommunerne om ekspropriation efter planloven.

  8. Muligheden for passende godtgørelse for borgerens udgifter til sagkyndig bistand i ekspropriationssager overvejes nærmere

Læs Ekspropriationsudvalgets "Betænkning om ekspropriation efter planloven" (nr. 1569)

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret