Droner skaber nye muligheder - få styr på reglerne

Gennem de seneste år har der hos både myndigheder og private virksomheder været en markant øget interesse for brug af droner og mulighederne inden for droneteknologi. Regeringen har tilskyndet udviklingen ved at offentliggøre en dronestrategi, og der er både indført nye EU-regler og danske regler for flyvning med droner.

Både den offentlige og private sektor har gennem de seneste år haft et øget fokus på anvendelsen af droner samt mulighederne inden for droneteknologi.

Overordnet set kan droner effektivisere en lang række processer, og droner kan eksempelvis hurtigt inspicere større arealer eller konstruktioner, hvilket faciliterer muligheden for en fokuseret afhjælpning ved eventuelle problemer. Herudover kan droner anvendes i forbindelse med kortlægning, måling af landskab, overvågning m.v., og på nuværende tidspunkt udvikles muligheden for levering af varer med droner.  

I forbindelse med den øgede interesse for droner offentliggjorde regeringen i 2016 "Danmarks Dronestrategi - National strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse". I strategien har regeringen opstillet seks ambitioner for droner, herunder bl.a. styrkning af forsknings- og udviklingsindsatsten inden for droneteknologi, fremme af den offentlige sektors anvendelse af droner samt fremme af internationaliseringen af Danmarks droneforskning og droneerhverv.

Herudover trådte nye EU-regler i kraft den 11. september 2018, som bl.a. har til hensigt at skabe ensartet regulering mellem medlemsstaterne og sikre retssikkerhed for en sektor med mange små og mellemstore virksomheder samt startups. Reglerne opstiller grundlæggende principper for droneflyvning, der skal garantere sikkerhed, privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, og reglerne fastlægger desuden registreringstærskler for droneoperatører.

Nationale regler for droneflyvning

Med hjemmel i luftfartsloven har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen desuden gennemført nye regler for flyvning med droner, som opstiller klare rammer, der skal sikre nødvendige samfundsmæssige hensyn til personsikkerheden, privatlivets fred, terrorbekæmpelse, m.v.

De nye regler på området differentierer mellem flyvning med forskellige typer droner og opstiller forskellige betingelser for flyvning henholdsvis i og uden for bymæssigt område. Desuden er der særlige restriktionsområder, hvor droneflyvning slet ikke må finde sted.

Begge regelsæt stiller krav til, at droneflyvning ikke må udsætte andres liv eller ejendom for fare eller anden unødig ulempe. Desuden skal dronen være registreret hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og under nærmere betingelser være dækket af en ansvarsforsikring.

Flyvning i bymæssigt område

Flyvning med droner i bymæssigt område krævede tidligere en dispensation fra Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-4, men i efteråret 2016 indførte Trafik- og Byggestyrelsen (i dag "Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen") helt nye regler om droneflyvning.

De nye regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 og karakteriserer bymæssigt område som et sted, der i væsentlig grad bliver anvendt til beboelse, erhverv eller rekreative formål. Herudover betragtes parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger inden for, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område også som et bymæssigt område.

Bekendtgørelsen opstiller - i forhold til droneflyvning uden for bymæssigt område - skærpede betingelser for droneflyvning, og flyvningen må bl.a. kun ske i professionelt øjemed. Desuden skal droneføreren indhente et dronebevis på baggrund af en gennemført uddannelse.

Udover dette opstiller bekendtgørelsen krav til flyvehøjde, tilladelser samt flyveafstand til almindelige bygninger, uheldssteder, Christiansborg, m.v.

Flyvning uden for bymæssigt område

Reglerne for flyvning uden for bymæssigt område er fastsat i bekendtgørelse nr. 157 af 24. november 2017, og i modsætning til flyvning med droner i bymæssigt område er der hverken krav om, at flyvning kun må ske i professionelt øjemed, eller at droneføreren skal have gennemført en uddannelse for droneflyvning.

Bekendtgørelsen stiller derimod krav til, at droneføreren (under visse betingelser) skal indhente et dronetegn efter gennemførelse af en test, og der skal ved flyvning tages særligt hensyn til dyreliv og dyrehold.

Ligesom bekendtgørelse om flyvning i bymæssigt område stiller bekendtgørelsen en række krav til flyvehøjde, afstand, m.v., og bekendtgørelsen indeholder ligeledes et kapitel om betingelser for etablering af modelflyvepladser.


Plesner står naturligvis til rådighed ved behov for rådgivning om reguleringen vedrørende flyvning med droner og droneteknologi.

Se Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler for droneflyvning


Se de nye EU-regler for droneflyvning


Læs mere om "Danmarks Dronestrategi - National strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse"

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret