Principiel EU-dom om forholdet mellem EU-retten og international ret

EU-Domstolen har i dag afsagt dom om et principielt spørgsmål om fortolkningen af bestemmelser i EU-Toldtariffens varenomenklatur. Valget står mellem på den ene side en fortolkning, der stemmer overens med internationale toldkonventioner, og på den anden side en fortolkning, der indebærer, at EU bryder sine forpligtelser under konventionerne. Domstolen har fastslået, hvilke hensyn og kriterier der er afgørende for fortolkningen.

Der er tale om en præjudiciel afgørelse, som EU-Domstolen har truffet efter forelæggelse fra Østre Landsret. Sagen handler om told på set-top bokse til TV via internettet (IPTV). Plesner fører sagen ved Østre Landsret og har ført sagen ved EU-Domstolen.

EU-Domstolen har taget stilling til, hvordan EU-Toldtariffens begreb en "videotuner" skal fortolkes. Dette er afgørende for, om der skal betales told af set-top boksen omhandlet i sagen, der kan modtage, indstille og behandle tv-signaler, når signalerne er transmitteret ved hjælp af internetteknologi (IPTV). Det skal ses i forhold til, at der ikke skal betales told af en set-top boks, der kan modtage, indstille og behandle de samme tv-signaler, når signalerne er transmitteret ved hjælp af traditionelle tv-teknologier som sendemast, kabel-tv eller satellit.

En set-top boks til IPTV anvendes til det samme og på samme måde som en boks til sendemast-tv, kabel-tv eller satellit-tv. Boksene adskiller sig kun fra hinanden ved, at de behandler tv-signaler, der teknisk er "pakket sammen" på forskellige måder. Umiddelbart er der således tale om en sag med et spørgsmål af en vis teknisk karakter.

Der er imidlertid det særlige forhold i sagen, at hvis EU-Toldtariffen skal fortolkes sådan, at IPTV-boksen anses for ikke at indeholde en videotuner i Toldtariffens forstand og derfor pålægges told, så betyder det, at EU krænker sine forpligtelser i henhold til de internationale toldkonventioner GATT og ITA. EU er en toldunion og er derfor som sådan part i konventionerne, og i henhold til disse konventioner skal boksene være toldfri. De internationale toldreglers betydning for den globale samhandel er blandt andet illustreret ved den aktuelle handelskonflikt mellem USA og Kina; et konventionsbrud er i sig selv problematisk, og derudover medfører det mindre handel og risiko for gengældelse fra den forurettede part.

EU-Domstolen konkluderer i dommen, at en set-top boks for at være toldfri skal indeholde en videotuner i form af "et apparat til valg af en særlig kanal eller bærefrekvens, og som omsætter højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kan anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer". I selve domskonklusionen anfører Domstolen, at det tilkommer Østre Landsret at efterprøve, om den konkret omhandlede boks opfylder disse kriterier.

Domstolen nævner også, at det vil være i strid med EU's forpligtelser under de internationale toldkonventioner, hvis boksen pålægges told, og at Toldtariffen i videst muligt omfang skal fortolkes i overensstemmelse med konventionerne.

Domstolen nævner i den sammenhæng videre om forholdet mellem EU-retten og international ret, at der dog ikke er pligt til helt at bortfortolke EU-Toldtariffens krav om en videotuner, selv om toldpligt for bokse uden videotuner kan indebære, at EU-toldretten er i strid med den internationale toldret. Det kan endvidere ikke påvirke gyldigheden af EU-tariffen, at den eventuelt er i strid med konventionerne. Det er ikke gjort gældende, at kravet om en videotuner skal bortfortolkes, eller at Toldtariffen er ugyldig, og der er således tale om sidebemærkninger fra Domstolen, som antagelig er foranlediget af EU-Kommissionens indlæg i sagen.

Importørens synspunkt er, at set-top boksen opfylder kriterierne for at måtte anses for at indeholde en videotuner i Toldtariffens forstand, navnlig under en "i videst muligt omfang"-fortolkning, og at boksen dermed er toldfri. Skatteministeriets synspunkt er heroverfor, at det er ufravigeligt krav, at boksen rent teknisk foretager kanalindstilling ved hjælp af frekvensindstilling, sådan som bokse til sendemast-tv, kabel-tv og satellit-tv gør, mens bokse til IPTV anvender en anden teknologi til kanalindstilling.

Spørgsmålet er således, om EU-Domstolens dom skal forstås sådan, at funktionalitet til at foretage frekvensindstilling er obligatorisk, for at der er toldfrihed. Det er nu op til Østre Landsret at afgøre dette, og om EU dermed overholder eller bryder sine internationale forpligtelser.

For det her omhandlede spørgsmål har både Retten i Aarhus og Retten i Glostrup afsagt domme om, at set-top bokse til IPTV skal pålægges told, uden at der er fundet anledning til at forelægge spørgsmålet for EU-Domstolen. Det var først efter hovedforhandlingen i ankesagen vedrørende Retten i Glostrups dom, at Østre Landsret i september 2016 - mod Skatteministeriets protest - besluttede at foretage præjudiciel forelæggelse.

Da sagen som nævnt allerede er hovedforhandlet, forventer vi en afgørelse fra landsretten inden for relativt kort tid.

Læs EU-Domstolens dom

Læs Østre Landsrets kendelse om at foretage præjudiciel forelæggelse

Læs Retten i Glostrups dom

Læs Retten i Aarhus' dom

Læs Plesners tidligere nyhed om sagen:
"Østre Landsret forelægger principielt spørgsmål for EU-Domstolen"

Advokat Thomas Gønges og advokat Tom Kári Kristjánssons artikel om sagen i Karnovs udgivelse Momspanelet kan læses her

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter