Nyt styresignal og ny EU-dom udvider holdingselskabers ret til momsfradrag

Spørgsmålet om momsfradragsret i holdingselskaber har været en lang rejse præget af turbulens. Et nyt styresignal fra Skattestyrelsen samt en ny EU-dom giver dog større klarhed over reglerne og ikke mindst ret til tilbagebetaling af moms.

EU-Domstolens praksis
I begyndelsen af 1990-erne var der langt mellem de sager, hvor EU-Domstolen og skattemyndighederne tillod momsfradrag i holdingselskaber, fordi holdingselskaber i meget begrænset omfang fandtes at have momspligtige aktiviteter. Med tiden er det imidlertid blevet klart, at holdingselskaber ved at gribe ind i administrationen af deres datterselskaber udøver momspligtig virksomhed, der giver ret til momsfradrag.

EU-Domstolen har tidligere fastslået, at indgriben i form af levering af administrative, finansielle, regnskabsmæssige, kommercielle, IT-mæssige og tekniske ydelser er udtryk for økonomisk virksomhed, der giver ret til momsfradrag. Skattestyrelsen har hidtil haft den opfattelse, at momspligtige ydelser i form af udlejning af maskiner og fast ejendom samt levering af rengøringsydelser ikke havde en sådan karakter, at de kunne anses for at udgøre den nødvendige indgriben i datterselskaber, som kunne berettige til momsfradrag.

Skattestyrelsen har dog på grundlag af en EU-dom fra 5. juli 2018 (Marle Participation Sarl) været nødsaget til at ændre sin praksis. Sagen omhandlede et holdingselskab, der som sin eneste aktivitet udlejede fast ejendom til sine datterselskaber. Holdingselskabet foretog i 2009 en omstrukturering af koncernen, hvilket inkluderede afhændelse og erhvervelse af værdipapirer, og det afholdte i den forbindelse en række momsbelagte udgifter. De franske skattemyndigheder afviste holdingselskabets anmodning om momsfradragsret, idet myndighederne - i lighed med de danske skattemyndigheders opfattelse - fandt, at udlejning af fast ejendom ikke medførte, at holdingselskabet udførte økonomisk virksomhed med ret til momsfradrag.

EU-Domstolen fandt imidlertid - i modsætning til de franske (og de danske) skattemyndigheder - at udlejning af fast ejendom til et datterselskab skal anses for økonomisk virksomhed, der giver ret til momsfradrag. Det forudsætter dog, at udlejningen har en permanent karakter, at den ydes mod vederlag, og at den er omfattet af en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Videre konkluderede Domstolen, at omkostninger forbundet med erhvervelse af andele i datterselskaber skal anses for generalomkostninger, og at holdingselskabet kan fradrage moms heraf fuldt ud.

Praksisændring
Skattestyrelsen har den 16. oktober 2018 udsendt et styresignal, hvori praksis for, hvornår holdingselskaber udøver økonomisk virksomhed med ret til momsfradrag, ændres. Praksisændringen består i, at den indgriben, som et holdingselskab skal foretage i et datterselskab for at kunne anses for at udøve økonomisk virksomhed med momsfradragsret til følge, ikke kan begrænses efter dens art. Herefter anses nu - i lighed med EU-dommen - også udlejning af maskiner og fast ejendom samt levering af rengøringsydelser at have en sådan karakter, at de udgør den nødvendige indgriben i datterselskaber, som berettiger til momsfradrag.

Mulighed for tilbagebetaling
De holdingselskaber, som i medfør af Skattestyrelsens hidtidige praksis ikke har fået godkendt momsfradrag, kan anmode om genoptagelse. Den ordinære genoptagelsesfrist er 3 år, men Skattestyrelsen anerkender i styresignalet, at genoptagelsesfristen kan udvides, så der kan ske genoptagelse for virksomheder tilbage til en påbegyndt, men ikke udløbet afgiftsperiode den 1. januar 2009.

Anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest seks måneder efter styresignalets offentliggørelse, dvs. den 16. april 2019.

Ny EU-dom udvider yderligere muligheden for momsfradrag
EU-Domstolen afsagde den 17. oktober 2018 (Ryanair Ltd.) endnu en dom om momsfradrag, som kan få betydning for holdingselskaber. Sagen omhandlede det irske luftfartsselskab Ryanair, som i 2006 forsøgte at overtage det irske luftfartsselskab Aer Lingus. Af konkurrenceretlige årsager lykkedes overtagelsen ikke, men Ryanair havde allerede afholdt omfattende udgifter til rådgivning og andre tjenesteydelser i forbindelse med den planlagte overtagelse. Ryanair fradrog derfor den betalte indgående afgift på disse udgifter, hvilket de irske afgiftsmyndigheder afviste.

EU-Domstolen fandt, at Ryanair havde ret til momsfradrag. Ryanair fandtes at have haft en intention om at levere momspligtige administrative ydelser til det opkøbte selskab, og de afholdte udgifter fandtes at have en direkte og umiddelbar forbindelse til disse ydelser. På det grundlag kunne EU-Domstolen anerkende fradragsret for momsen af rådgivningsydelserne. Det gjorde ikke en forskel for Domstolen, at de administrative ydelser rent faktisk ikke blev udført for Aer Lingus pga. den opgivne overtagelse. Det afgørende var, at Ryanair kunne påvise at have haft en intention om at ville sælge administrative ydelser til Aer Lingus.

Dommens betydning for dansk ret
Virksomheder, der ikke har fået momsfradrag for udgifter afholdt til opgivne opkøb af selskaber, vil ligeledes have ret til genoptagelse af deres momstilsvar.

Har problemstillingen nået sin endelige destination?
Den lange rejse for holdingselskabers momsfradragsret har næppe nået sin endelige destination endnu. For EU-Domstolen verserer således endnu en sag, som er indbragt af Vestre Landsret (C & D Foods). Sagen omhandler momsfradrag for udgifter til ydelser, der er anvendt i forbindelse med et påtænkt salg af andele i et datterselskab.

Generaladvokaten, som afgav sin udtalelse den 6. september 2018, fandt, at økonomisk virksomhed foruden handlingerne til forberedelse af påbegyndelsen af økonomisk virksomhed også omfatter de handlinger, der fører til virksomhedens ophør. Afhændelse af aktier i et datterdatterselskab, hvorved en hidtil udøvet momspligtig virksomhed blev bragt til ophør, nærmere betegnet indgreb i dette selskabs administration med henblik på gennemførelse af momspligtige transaktioner, udgør også økonomisk virksomhed. Generaladvokaten udtalte videre, at et holdingselskab ikke kan få momsfradrag for rådgivningsydelser, der er blevet anvendt inden en påtænkt afhændelse af aktier i et datterdatterselskab, såfremt der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem disse rådgivningsydelser og de påtænkte transaktioner med (momsfri) aktiesalg, og det tilkommer den nationale ret at fastslå, om dette er tilfældet.

Der må forventes at forløbe endnu nogle måneder, inden EU-Domstolen afsiger dom i sagen.

Læs Plesner Insight "Ny EU-dom om momsfradrag i holdingselskaber lemper dansk praksis"

 

Dommen vedrørende Ryanair kan læses her

Generaladvokatens udtalelse vedrørende C & D Foods kan læses her

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter