Ny dom om anvendelse af brugskunst i markedsføring

Højesteret har i dag den 18. december 2018 afsagt en principiel dom om brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst i markedsføringsføringsmateriale og på emballage.

Sagen angik, om Coop havde krænket Kasper Heie Würtz' rettigheder til et keramikstel og overtrådt markedsføringsloven ved uden Kasper Heie Würtz' samtykke at benytte det pågældende keramikstel i flere tilbudsaviser og på Coops fødevareemballage, hvor Coops varer, eksempelvis kartoffelchips, fisk og bønner, var anrettet på keramikstellet.

Højesteret fastslog, at Kasper Heie Würtz' keramikstel nyder ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Kasper Heie Würtz har derfor eneret til at råde over keramikstellet ved eksemplarfremstilling og ved at gøre keramikstellet tilgængeligt for offentligheden ved fotografering og optryk.

Højesteret fandt endvidere, at Coop ikke havde godtgjort, at der eksisterer en retligt bindende kutyme inden for reklamebranchen og dagligvarebranchen om, at brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst kan ske på den pågældende måde uden samtykke fra ophavsmanden, så længe genstanden ikke er velkendt eller fungerer som blikfang, men alene benyttes til et praktisk formål som en naturlig del af det miljø, der gengives.

Højesteret fastslog imidlertid, at brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst - selv i kommerciel, markedsføringsmæssig sammenhæng - kan være af så underordnet betydning, at brugen ikke udgør en ophavsretlig krænkelse. En sådan ulovbestemt undtagelse til ophavsretten skal ifølge Højesteret dog fortolkes restriktivt og må ikke påvirke den normale udnyttelse af værket på en skadelig måde, og må ikke på en urimelig måde gøre indgreb i ophavsmandens interesser.

På den baggrund fandt Højesteret, at størstedelen af de omhandlede billeder af keramikstellet i Coops tilbudsaviser og på Coops fødevareemballage ikke kunne anses for at være af så underordnet betydning i den pågældende sammenhæng, at Coops brug af keramikstellet var undtaget fra den ophavsretlige beskyttelse. Højesteret lagde i den forbindelse vægt på, om gengivelsen af keramikstellet fremtrådte tydeligt, og om keramikstellet måtte anses for at udgøre et væsentligt element i gengivelserne.

Coops betydelige anvendelse af Kasper Heie Würtz' keramikstel havde efter Højesterets vurdering også skabt en risiko for, at Kasper Heie Würtz' brand blev udvandet, og Coop havde derfor også handlet i strid med god markedsføringsskik.

Coop blev desuden pålagt at betale 200.000 kr. til Kasper Heie Würtz i rimeligt vederlag for de skete krænkelser.

Dommens betydning

Dommen fastslår, at hvis en virksomhed ønsker at bruge ophavsretligt beskyttet brugskunst i forbindelse med virksomhedens markedsføring eller på virksomhedens emballage på en måde, der ikke er underordnet betydning i den pågældende sammenhæng, så skal virksomheden indhente ophavsmandens forudgående samtykke.

Dommen vil kunne få ganske stor praktisk betydning, da det hidtil har været almindeligt inden for bl.a. reklamebranchen at gøre brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst på den pågældende måde uden samtykke fra eller betaling til ophavsmanden, så længe genstanden ikke er velkendt eller fungerer som blikfang, men alene benyttes til et praktisk formål som en naturlig del af det miljø, der gengives.

I Højesterets dom er gengivet de omhandlede billeder fra tilbudsaviserne og af fødevareemballagen; både de billeder, som udgjorde en krænkelse af Kasper Heie Würtz' rettigheder, og dem som ikke gjorde (se s. 27 - 32). Dommen kan derfor benyttes som vejledning for fremtiden ved afgørelse af, om brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst i forbindelse med en virksomhedens markedsføring eller på virksomhedens emballage sker på en måde, der er underordnet betydning i den pågældende sammenhæng eller ej.

Det vil imidlertid altid bero på en konkret vurdering, om brugen er af underordnet betydning eller ej, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere, om en genstand nyder ophavsretlig beskyttelse som brugskunst eller ej.

Hvis man som virksomhed ønsker i sin markedsføring at anvende genstande, der kan nyde ophavsretlig beskyttelse som brugskunst, skal man derfor udvise forsigtighed og altid overveje for en sikkerheds skyld at indhente ophavsmandens forudgående samtykke.

Se dommen fra Højesteret

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret