Nye regler om iværksætter- og anpartsselskaber i høring

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe iværksætterselskaber som selskabsform, og i stedet nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr. Lovforslaget, der skal implementere aftalen, er netop sendt i høring.

De foreslåede ændringer i selskabsloven og årsregnskabsloven tager afsæt i "Analyse af iværksætterselskaber" foretaget af Erhvervsstyrelsen, som blev offentliggjort den 17. september 2018.

I analysen blev det blandt andet konkluderet, at iværksætterselskaberne var overrepræsenteret blandt de selskaber, som nægtedes registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivning på baggrund af, at disse virksomheder blev identificeret som potentielle svigsvirksomheder. Derudover konkluderede analysen, at antallet af selskaber sendt til tvangsopløsning er steget efter introduktionen af iværksætterselskaber. Med introduktionen af iværksætterselskabsformen var det oprindeligt forventet, at selskabsformen skulle bidrage til bedre rammevilkår for iværksættersegmentet og dermed stimulere iværksætterlysten i Danmark. Analysen fra Erhvervsstyrelsen indikerede dog, at denne forventning ikke var blevet indfriet.

På baggrund af disse overvejelser foreslås iværksætterselskabsformen afskaffet. For dog at imødekomme iværksætterkulturens behov for en sænket adgangsbarriere til at drive virksomhed er det samtidig foreslået at sænke kapitalkravet for et anpartsselskab fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Plesner gennemgår her de væsentligste ændringer i medfør af det fremsatte lovforslag.

Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber

På nuværende tidspunkt er anpartsselskaber underlagt et kapitalkrav på minimum 50.000 kr. Dette foreslås sænket til 40.000 kr.

Det har i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget været overvejet, om der kan være risici for selskabets kreditorer forbundet med nedsættelsen af kapitalkravet. Det anføres dog, at der ved nedsættelsen et taget hensyn til, at en række af Danmarks nabolande, blandt andet Sverige, Norge og England, har lavere kapitalkrav til de tilsvarende anpartsselskabsformer. Derudover har Erhvervsministeriet vurderet, at den signalværdi og beskyttelse, som kreditorerne nyder som følge af selskabskapitalkravet, ikke forringes ved kapitalkravets nedsættelse.

Afskaffelse af iværksætterselskabsformen

Regulering af iværksætterselskaber
Det foreslås, at iværksætterselskabsformen afskaffes, og følgelig foreslås særreguleringen af iværksætterselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven ophævet.

Overgangsperiode
Som led i afskaffelsen af iværksætterselskaberne foreslås der indført en overgangsordning, hvor de eksisterende iværksætterselskaber kan videreføres, idet selskaberne  i denne periode skal henlægge minimum 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil denne udgør 40.000 kr., ligesom selskaberne først må udlodde udbytte, når selskabskapitalen og den bundne reserver tilsammen udgør minimum 40.000 kr.

Senest 2 år efter lovens ikrafttræden skal generalforsamlingerne i de tilbageværende iværksætterselskaber beslutte at lade iværksætterselskabet omregistrere til et anpartsselskab.

Konsekvenser af manglende omregistrering
Hvis ikke iværksætterselskaber overholder kravet om omregistrering til anpartsselskab senest 2 år efter lovændringens ikrafttræden, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for, hvornår omregistrering senest skal finde sted. Hvis dette ikke efterleves, kan iværksætterselskaberne sendes til tvangsopløsning. Iværksætterselskaberne kan i så fald kun genoptages, hvis generalforsamlingen senest samtidig med beslutningen om genoptagelse beslutter at lade sig omdanne til et anpartsselskab.

Ikrafttræden

Loven foreslås at træde i kraft dagen efter, at loven er blevet bekendtgjort i Lovtidende. Dette skyldes, at der er risiko for spekulation i at massestifte iværksætterselskaber, hvorfor loven foreslås at træde i kraft hurtigst muligt.

Det bør klienter være særligt opmærksom på:

  • De nye regler vil betyde, at iværksætterselskaber ikke længere kan stiftes efter lovens ikrafttræden.
  • Der indføres lempeligere regler for stiftelse af anpartsselskaber samt omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber i kraft af et sænket kapitalkrav.
  • Eksisterende iværksætterselskaber kan videreføres og vil i overgangsperioden være undergivet regler, der i høj grad er en videreførelse af eksisterende regler.
  • Der skal ske omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab inden for en periode på 2 år fra lovens ikrafttræden.
  • Manglende omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber kan medføre tvangsopløsning.

Se lovforslaget

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret