Sø- og Handelsretten begrænser patentkrav og statuerer middelbar patentkrænkelse

Sø- og Handelsretten har truffet en interessant afgørelse i en sag om gyldighed og krænkelse af to patenter. Afgørelsen er interessant af to grunde. Dels, fordi Sø- og Handelsretten i sagen foretog en ændring af de eksisterende patentkrav, hvilket domstolene ellers sjældent gør, dels fordi Sø -og Handelsretten statuerede middelbar (indirekte) krænkelse, hvilket sjældent er set i dansk retspraksis.

En virksomhed anlagde sag mod en dansk indehaver af to patenter. De to patenter vedrører i grove træk et system og en metode til samling af hulbånd eller hulbåndsbeslag, som bruges i loftskonstruktioner i byggebranchen. Virksomheden mente, at patenterne var ugyldige på grund af manglende nyhed og opfindelseshøjde. Patenthaveren var omvendt af den opfattelse, at en række af virksomhedens produkter udgjorde en krænkelse af de to patenter, som patenthaveren mente var gyldige enten i patenternes oprindelige form eller i en begrænset version.

Sø- og Handelsretten fandt i sin dom af 8. februar 2019, at begge patenter kunne opretholdes, men kun i begrænset omfang. Dermed foretog Sø- og Handelsretten reelt en omskrivning af patentkravene af eksisterende krav i de to patenter (som dog var foreslået af patenthaveren). Da det produkt, som virksomheden solgte, ikke indeholdt alle trin i det ændrede patentkrav, forelå der ingen direkte krænkelse af det ene patent. Eftersom produktet derimod indeholdt de væsentligste elementer i opfindelsen, og eftersom produktet var egnet og bestemt til at blive brugt på samme måde, som beskrevet i patentet, fandt Sø- og Handelsretten, at virksomheden ved salg og markedsføring af sit produkt havde leveret midler til at krænke opfindelsen i det ene patent. Der forelå derfor en middelbar (indirekte) patentkrænkelse.

Afgørelsen er bl.a. interessant, fordi der i dansk retspraksis stort set ikke findes eksempler på, at domstolene har statueret middelbar krænkelse, selvom konceptet i praksis har stor betydning. Derudover er det sjældent, at domstolene omskriver udstedte patentkrav.

Læs hele Sø- og Handelsrettens dom

Det vides ikke, om afgørelsen bliver anket.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret