Nyt styresignal fra Skattestyrelsen vedrørende transfer pricing-dokumentation

Skattestyrelsen har den 12. juli 2019 udsendt et styresignal, som fastslår en ny praksis for betydningen af, om en transfer pricing-dokumentation i sin helhed foreligger på selvangivelsestidspunktet. Praksisændringen er en konsekvens af Højesterets dom i Microsoft-sagen, men har kun betydning for indkomstår påbegyndt før 1. januar 2019.

Skatteforvaltningen har hidtil været af den opfattelse, at skatteforvaltningen kunne ansætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt i medfør af den dagældende skattekontrollov, såfremt transfer pricing-dokumentationen for de enkelte indkomstår i sin helhed ikke forelå på selvangivelsestidspunktet.

I Microsoft-sagen fandt Højesteret denne fortolkning i strid med den dagældende skattekontrollov, og det blev således med dommen fastslået, at der ikke i medfør af den dagældende skattekontrollov kan foretages en skønsmæssig ansættelse alene som følge af, at transfer pricing-dokumentationen for det enkelte indkomstår ikke foreligger på selvangivelsestidspunktet.

På denne baggrund har Skattestyrelsen med styresignalet af 12. juli 2019 formidlet denne nye praksis i overensstemmelse med Højesterets dom, hvorefter skatteforvaltningen ikke kan foretage en skønsmæssig ansættelse, alene fordi transfer pricing-dokumentationen for det enkelte indkomstår ikke foreligger på selvangivelsestidspunktet. Skatteforvaltningen kan derimod skønne, såfremt der på ansættelsestidspunktet, det vil sige på det tidspunkt, hvor skatteforvaltningen træffer afgørelse i sagen, ikke foreligger en fyldestgørende transfer pricing-dokumentation.

Styresignalet har alene betydning for indkomstår påbegyndt før 1. januar 2019, hvor en lovændring af skattekontrolloven trådte i kraft, og hvorefter skatteforvaltningens tidligere praksis lovhjemles, således at skatteforvaltningen fremover kan foretage en skønsmæssig ansættelse, hvis transfer pricing-dokumentationen ikke foreligger på tidspunktet for selvangivelsesfristens udløb.

Der kan ske genoptagelse, såfremt skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af indkomstår påbegyndt før 1. januar 2019 alene med henvisning til, at transfer pricing-dokumentationen ikke forelå på selvangivelsestidspunktet, dog kan der ikke ske genoptagelse længere tilbage end indkomståret 2008.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter