Danske Regioner kommer med en model for etablering af Behandlingsråd

Danske Regioner er kommet med en model for etablering af et såkaldt Behandlingsråd, der skal vurdere, om prisen på behandlinger og sundhedsteknologi står mål med effekten for patienterne. Modellen sendes nu i høring.

Formål og afgrænsning

Danske Regioner foreslår i sit udspil at etablere et Behandlingsråd, der skal udarbejde anbefalinger for anvendelse af medicinsk udstyr og sundhedsteknologi. Med sundhedsteknologi menes "(…) enhver anvendelse af procedurer, behandling og systemer – med den tilknyttede viden og kompetence – der anvendes med henblik på at løse et sundhedsproblem eller forbedre livskvalitet." Denne formulering er meget bred og dækker en række forskelligartede produkter og services. Præcis hvilke produkter og services, der vil være omfattet af det nye Behandlingsråds kompetence, er derfor ikke helt klart. Behandlingsrådet skal dog ikke evaluere anvendelse af lægemidler, hvilket i stedet falder under blandt andet Medicinrådets ansvarsområde. Behandlingsrådets anbefalinger vil både omfatte nye og kommende emner samt eksisterende emner, som allerede er i brug i det danske sundhedsvæsen. Det er hensigten, at det nye Behandlingsråd skal behandle mellem 15-25 sager om året.

Danske Regioners udspil er udarbejdet indenfor rammerne af Folketingets syv overordnede principper for prioritering af sygehuslægemidler, som også gælder for det allerede eksisterende Medicinråd, ligeledes etableret af Danske Regioner. Dog lægger Danske Regioner op til, at Behandlingsrådets arbejde alene skal ske inden for rammerne af fire nærmere fastsatte principper; 1) mere sundhed for pengene, 2) faglighed og armslængde til det politiske system, 3) åbenhed og 4) lighed. Der nævnes således ikke i denne sammenhæng principperne om hurtig ibrugtagning og adgang til behandling. Hvad baggrunden er herfor forklares ikke i Danske Regioners meddelelse.

Organisation 

Behandlingsrådet skal organiseres i et råd, et sekretariat og faglige udvalg. 
Det er planen, at selve rådet skal bestå af 14 medlemmer, herunder to patientrepræsentanter. Danske Regioner vil stå for udpegelse af rådsformanden. Rådet skal mødes med en referencegruppe med repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Medicoindustrien og Danish Care og LIF to gange årligt, således at interessenter så vidt muligt inddrages i processen. Denne model synes at være inspireret af ordningen i Norge.

I relation til de faglige udvalg, er det planen, at disse bliver midlertidigt nedsat i forbindelse med evaluering af de enkelte emner. Brugen af midlertidigt nedsatte fagudvalg adskiller sig fra Medicinrådets praksis, hvor fagudvalgene er faste inden for de enkelte sygdomsområder. 

Danske Regioner foreslår desuden, at Behandlingsrådets fagudvalg blandt andet skal bestå af patienter, der har erfaring med den pågældende behandling. Derudover ønsker patienternes erfaring med den konkrete evaluerede løsning inddraget i Behandlingsrådets vurdering. Det bliver i den forbindelse interessant at se, hvordan inddragelse af patienter vil blive udmøntet i praksis, herunder hvordan Behandlingsrådet vil sikre et repræsentativt udsnit af den relevante patientgruppe.

Evalueringsprocessen 

Både hospitalsledelser, regioner og virksomheder skal kunne foreslå evaluering af medicinsk udstyr og sundhedsteknologi til Behandlingsrådet. Ønsker en virksomhed at foreslå en evaluering, skal denne kunne sandsynliggøre, at produktet eller sundhedsteknologien ikke medfører meromkostninger for sundhedsvæsenet eller giver mindre kvalitet. Det vil tillige være muligt én gang årligt at igangsætte større analyser af grundlæggende spørgsmål om blandt andet behandlingsregimer eller organisering af behandlinger.
Når et emne er udvalgt til evaluering, vil sekretariatet nedsætte et fagudvalg, der skal forestå selve evalueringen og udarbejde et beslutningsgrundlag til rådet. Det forventes, at fagudvalgenes evalueringer skal tage omkring 4-8 måneder. De mere grundlæggende analyser af behandlingsregimer eller lignende forventes at tage op til cirka 12 måneder. Efter fagudvalgets evaluering, vil rådet - i lighed med Medicinrådets praksis - udarbejde en anbefaling af den pågældende behandling til regionerne. Danske Regioner anfører, at regionerne skal følge anbefalinger fra Behandlingsrådet. Herved må det forventes, at diskussionen vedrørende klageadgang igen åbnes. En sådan klageadgang er allerede efterspurgt af industrien i forbindelse med Medicinrådets arbejde. 

Etablering af Behandlingsrådet

Danske Regioners udspil til det nye Behandlingsråd er blevet sendt i høring frem til den 29. januar 2020. Herefter vil Danske Regioners bestyrelse i marts 2020 fremkomme med en endelige model for etablering af Behandlingsrådet. Det er planen, at Behandlingsrådet skal starte sit virke i primo 2021. 

Plesner følger den videre udvikling tæt og vil løbende komme med opdateringer. 

Du kan læse mere om det kommende Behandlingsråd her

Seneste nyt om Life Science

Life Science