Reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse

Komiteen for god Fondsledelse har den 2. marts 2020 offentliggjort udkast til reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse. Udkastet, der nu er sendt i høring, lægger bl.a. op til en ny anbefaling om, at bestyrelsen løbende bør forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov.

Den nye anbefaling fremgår af punkt 2.1.2, som anbefaler, at "bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov, på kortere og længere sigt". Formålet hermed er at sikre fondens levedygtighed.

Af kommentarerne til den nye anbefaling fremgår det, at den nye anbefaling medfører, at bestyrelsen bør definere og forholde sig til principperne for fondens kapitalforvaltning. Dette omfatter bl.a. at bestyrelsen bør forholde sig til fondens erhvervsaktivitet, uddelingspolitik, risikospredning og kapitalberedskab.

De væsentlige indholdsmæssige ændringer i de øvrige anbefalingers kommentarer fremhæves i det følgende.

Kommentaren til anbefalingernes punkt 2.1.1 vedrørende bestyrelsens regelmæssige stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik er blevet uddybet. Strategien bør derfor bl.a. omfatte væsentlige områder for fonden virke, fondens erhvervsmæssige aktiviteter samt bestyrelsens stillingtagen til uddelingsaktiviteterne, herunder hvordan fondens formål gennemføres.

I anbefalingernes punkt 2.5.1 vedrørende bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiode, fremgår det nu af kommentaren, hvordan udpegning af bestyrelsesmedlemmer kan og bør ske. Herudover påpeges det, at der bør være en rimelig balance mellem udskiftning og kontinuitet i bestyrelsen.

Endelig er der i anbefalingernes punkt 3.1.1 vedrørende bestyrelsesvederlaget tilføjet kommentarer, der uddyber hvad vederlaget omfatter, og understreget at vederlaget skal være proportionalt med arbejdet og fondens formål. Endvidere bemærkes det i kommentaren, at det er bestyrelsens ansvar at vederlag og bonusser til en eventuel direktion tillige er proportionale.

Udover ovennævnte væsentlige tilføjelser, indebærer udkastet en række mindre redaktionsmæssige tilføjelser, ændringer og præciseringer.

Fondene skal første gang forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Se de reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse

Se de reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse (med ændringer fremhævet)