Højesteret afsiger ny principiel afgørelse om ophavsretlig beskyttelse af beklædningsgenstande

Højesteret har afsagt dom i sagen om Ilse Jacobsens RUB 1 gummistøvle. Det er første gang, at Højesteret har haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om ophavsret til beklædningsgenstande siden EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte Cofemel-sag.

Ilse Jacobsens kendte RUB 1 gummistøvle nyder ikke ophavsretlig beskyttelse. Det har Højesteret netop fastslået i sin afgørelse af 10. juni 2020. Gummistøvlemodellen nyder dog beskyttelse efter markedsføringsloven, men i den konkrete sag blev det fundet, at modpartens VRS-gummistøvle ikke udgjorde en krænkende efterligning efter markedsføringsloven.

Sagen er interessant, fordi det er første gang, at Højesteret har haft mulighed for anvende EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte Cofemel-sag (C-683-17) af 12. september 2019.

Højesteret slog med henvisning til originalitetskravet, som det er beskrevet i Infosoc-direktivet og senest i Cofemel-sagen, fast, at "[…] tøjmodeller efter omstændighederne kan og skal kvalificeres som værker af brugskunst, der nyder ophavsretlig beskyttelse." Visse steder i litteraturen har der - som følge af Højesterets hidtidige praksis - været stillet spørgsmål om, hvorvidt beklædningsgenstande overhovedet kan nyde ophavsretlig beskyttelse. Det er nu bekræftet, at beklædningsgenstande kan nyde en sådan beskyttelse.

Ud fra Højesterets øvrige præmisser forekommer det dog klart, at det fortsat kan være vanskeligt at løfte bevisbyrden for, at en given beklædningsgenstand opfylder det ophavsretlige originalitetskrav.

Det er således ifølge Højesteret "[…] ikke tilstrækkeligt til at blive kvalificeret som et værk, at de pågældende tøjmodeller ud over deres funktionsmæssige formål frembringer en særegen og karakteristisk effekt set ud fra en æstetisk synsvinkel – heller ikke, selv om tøjmodellerne er frugten af fremstillingskoncepter og ‐processer, der anerkendes som innovative inden for modeverdenen."

Højesteret har i sagen ej heller tillagt det afgørende vægt, at skønsmændene "har udtalt, at RUB 1 som helhed ved frembringelsen er udtryk for kreative evner på grundlag af frie og kreative valg, og at RUB 1 således er udtryk for en selvstændigt skabende indsats". I stedet finder Højesteret, i lyset af at RUB 1 er en "modegummistøvle", der i øvrigt er designet med inspiration fra andre støvler og ridestøvler, at RUB 1 ikke opfylder originalitetskravet.

Læs Højesterets afgørelse af 10. juni 2020 i sag BS‐7741/2019‐HJR

 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret