Nye retsafgifter

Det bliver lettere at anvende og forstå reglerne om retsafgifter, når en helt ny lov om retsafgifter træder i kraft.  

Hvad gælder i dag? 

Når en retssag anlægges ved domstolene, skal der i dag betales en retsafgift (på minimum DKK 500) ved stævningens indlevering og en berammelsesafgift for selve hovedforhandlingen, der typisk skal betales tre måneder inden hovedforhandlingens begyndelse.

I sager med en økonomisk værdi over DKK 50.000, skal der betales en retsafgift på DKK 750 med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger DKK 50.000. Det samme beløb skal derudover betales i berammelsesafgift. 

Dog kan rets- og berammelsesafgiften efter de nugældende regler maksimalt udgøre DKK 75.000 hver især. 

De nye regler - afgifter for civile retssager i 1. instans

Med lovforslaget er der lagt op til en væsentlig forenkling af reglerne, idet der gøres op med reglerne om, at rets- og berammelsesafgiften skal opgøres som en procent af sagens værdi, der undertiden kan være svær at opgøre på tidspunktet for sagens anlæg. 

Fremadrettet skal der ved sagens anlæg betales DKK 1.500 i retsafgift. Hvis sagen ingen økonomisk værdi har, eller den økonomiske værdi er højst DKK 100.000, skal der imidlertid alene betales DKK 750 i retsafgift, ligesom sagsøgeren i disse sager er fritaget for betaling af berammelsesafgift.  

I sager med en værdi på over DKK 100.000, skal der betales en fast berammelsesafgift efter følgende tabel:

Sagens værdi i DKK

Afgift i DKK

100.001-250.000

3.000

250.001-500.000

8.000

500.001-1.000.000

14.000

1.000.001-2.000.000

35.000

2.000.001-3.000.000

60.000

3.000.001-4.000.000

85.000

4.000.001-5.000.000

110.000

5.000.001-6.000.000

135.000

Over 6.000.000

160.000

 

Drejer det sig eksempelvis om en sag, der har en økonomisk værdi på DKK 20 mio., skal der betales DKK 160.000 i berammelsesafgift, mens selve retsafgiften ved sagens anlæg alene udgør DKK 1.500. 

For større sager bliver det altså i forhold til betaling af retsafgifter billigere at indlede retssagen, idet langt størstedelen af afgiften først skal betales tidligst tre måneder før hovedforhandlingen. Afgiftspligten bortfalder derudover, hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlingens begyndelse (mod 6 uger i dag) modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet, hvilket har stor betydning i praksis, da mange retssager erfaringsmæssigt bliver forligt ganske tæt på hovedforhandlingens begyndelse. 

De nye regler - afgifter for appel af civile sager

Hvis en sag med en værdi på over DKK 100.000 ankes, skal der fremadrettet betales DKK 2.000 i retsafgift ved anke til landsretten og DKK 4.000 i retsafgift ved anke til Højesteret. 

Berammelsesafgiften i ankesager betales efter samme tabel, som i 1. instans-sager. I ankesager ved Højesteret forhøjes afgiften med 50 %.

Ved kæremål betales DKK 750 i afgift for kære til landsretten, mens afgiften er DKK 1.500 for kære til Højesteret. 

De nye regler - minimumsafgifter forhøjes

De minimumsafgifter, der er fastsat i den nuværende retsafgiftslov, har ikke været reguleret siden slutningen af 1980'erne, selvom forbrugerprisindekset er steget væsentligt siden da. 

Som konsekvens heraf vil den nye retsafgiftslov indeholde minimumsafgifter på DKK 750. 

Dette får bl.a. betydning for sager om isoleret bevisoptagelse, bevissikring ved krænkelse af immaterielle rettigheder, betalingspåkrav og anmodning om forskellige typer fogedforretninger samt sager om midlertidige forbud og påbud, hvor der fremover skal betales et fast beløb på DKK 750 i retsafgift.

Vedtagelse og ikrafttræden 

Lovens ikrafttrædelsestidspunkt er i lovforslaget fastsat til den 1. april 2021, men i Retsudvalgets udkast til betænkning af 28. januar 2021 er det foreslået, at lovforslagets ikrafttrædelsestidspunkt udskydes til den 1. oktober 2021 under hensyn til domstolenes mulighed for at gennemføre de nødvendige ændringer i domstolenes it-system.

De nye takster og beregningsmetoder for retsafgifter kommer kun til at gælde for de sager, der anlægges eller ankes efter lovens ikrafttrædelsestidspunkt, og altså ikke for de sager, der allerede verserer ved domstolene.

Lovforslaget forventes endeligt vedtaget i Folketinget i løbet af marts 2021. 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution