Plesner lancerer Ransagningsmanual til vejledning af virksomheder i tilfælde af myndighedsundersøgelser

Plesner bistår virksomheder med at håndtere såvel anmeldte som uanmeldte besøg fra SØIK/politiet. I den forbindelse har vi udarbejdet en Ransagningsmanual, som indeholder en vejledning til, hvordan virksomheder bør forholde sig inden, under og efter en ransagning/beslaglæggelse. Manualen er målrettet SØIK/politiets ransagninger i sager relateret til overtrædelser af den erhvervsretlige speciallovgivning, herunder hvidvaskloven, kapitalmarkedsloven/MAR, skattelovgivningen m.fl., såvel som sager relateret til straffelovsovertrædelser i form af bestikkelse, bedrageri, mandatsvig m.fl.

Dansk erhvervsliv oplever i stigende grad en øget og skærpet regulering inden for en lang række områder, herunder det kapitalmarkedsretlige område (f.eks. værdipapirhandelsloven og særligt reguleringen omkring markedsmisbrug), anti-korruption, anti-hvidvask m.fl.

Der er tale om en kompleks regulering, som udfordrer efterlevelsen af de gældende regler. Dette gælder ikke mindst for internationale/globale koncernvirksomheder, som udover at skulle overholde de danske regler, også er underlagt udenlandsk regulering.

Manglende overholdelse af reguleringen er ikke begrænset til økonomiske sanktioner, men indebærer i større omfang også strafferetlige sanktioner. Den seneste udvikling på både nationalt og internationalt plan er udtryk for en intensivering af fokus på retshåndhævelse fra myndighedernes side, hvorved både virksomheder og deres ledelser idømmes bøder og straf for manglende overholdelse af den erhvervsstrafferetlige regulering. Særligt inden for de seneste år er der sket et styrket samarbejde mellem danske og udenlandske myndigheder omkring koordineringen af deres respektive efterforskninger.

Myndighedernes skærpede fokus på håndhævelse, gør det nødvendigt for virksomheder at have et beredskab, som er i stand til at håndtere de processuelle aspekter af en strafferetlig efterforskning for at varetage virksomhedens interesser og sikre, at processen forløber retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ét af de områder, hvor virksomheden bør have fokus, er på den potentielle situation, hvor virksomheden bliver genstand for SØIK/politiets ransagning og beslaglæggelse.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at få tilsendt et eksemplar af Plesners Ransagningsmanual? Så send en email til advokat Sarah Schæffer 

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet