Ny dual-use forordning

Det Europæiske Råd har netop vedtaget en ny dual-use forordning. Den nye dual-use forordning er en omarbejdning af den nuværende dual-use forordning og har blandt andet til formål at modernisere den europæiske eksportkontrol på en række områder. Forordningen finder direkte anvendelse i alle EUs medlemsstater og forventes at træde i kraft i 2021. I denne Insight redegør Plesners eksportkontrolspecialister for de væsentligste ændringer, der følger af den nye dual-use forordning.

Den nye dual-use forordning ("Forordningen") er længe ventet og har været undervejs siden 2011, hvor Kommissionen offentliggjorde en grønbog, der havde til formål at indlede en revision af EUs eksportkontrol med henblik på at tilpasse den til de hurtigt skiftende forhold i den moderne verden.

Når Europa-Parlamentet og Rådet har undertegnet Forordningen vil den blive offentliggjort i EU-Tidende, hvilket forventes at finde sted inden for de næste par uger. Forordningen træder i kraft 90 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende. Forordningen afløser den nuværende dual-use forordning (forordning nr. 428/2009 med senere ændringer).

Forordningen søger at modernisere eksportkontrolområdet ved at indføre regulering af visse udviklingsområder og trends, herunder (i) den hurtige videnskabelige og teknologiske udvikling (f.eks. cloud computing) og den voksende tilgængelighed af cyberovervågningsprodukter og informations- og kommunikationsteknologier, der kan bruges i strid med menneskerettighederne, (ii) udviklingen inden for visse udenrigspolitiske områder og sikkerhedsmæssige risici, herunder voksende udfordringer i forbindelse med spredning af masseødelæggelsesvåben samt ukontrolleret adgang til biologiske og kemiske våbenmaterialer i visse konfliktområder, og (iii) manglen på ensartet anvendelse af eksportkontrol på EU-medlemsstatsniveau samt utilstrækkelig udveksling af oplysninger og koordinering mellem medlemsstaterne.

I det følgende redegøres der for de væsentligste ændringer af den europæiske eksportkontrol som følge af Forordningen. 

Modernisering af kontrolbestemmelser

På grundlag af erfaringer indhentet under den nugældende dual-use forordning og med henblik på at imødegå nye udviklingstendenser præciseres, forenkles og forbedres følgende kontrolbestemmelser ved Forordningen:

  • Definitionen af "produkter med dobbelt anvendelse" (dual-use produkter) præciseres således, at alle produkter der kan bruges til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske eller biologiske våben eller disses fremføringsmidler per definition er omfattet
  • Definitionen af "eksportør" ændres for at præcisere anvendelse af kontrol af fysiske personer, som kan være "eksportører", herunder særligt i forhold til overførsel af software eller teknologi
  • Der indføres en definition af "teknisk bistand" og kontrollen hermed harmoniseres
  • Der indføres en definition af "internt program til sikring af overholdelse" eller "ICP", og gennemførsel heraf gøres samtidig som udgangspunkt til en betingelse for at kunne opnå en global udførelsestilladelse
  • Definitionen af "mægler" og "mæglervirksomhed" udvides til nu også at omfatte juridiske personer og partnerskaber, der ikke er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat og som udøver mæglervirksomhed fra EUs område.
  • Reglerne om transitkontrol i forhold til ikke-opførte produkter og militære endelige anvendelser harmoniseres

Kontrol med udførsel af cyberovervågningsprodukter

Forordningen indfører en ny definition af "cyberovervågningsprodukter" samt nye bestemmelser om catch-all kontrol af cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på kontrollisten i Bilag I til Forordningen med henblik på harmonisering af eksportkontrol på dette område.

Med henblik på at sikre en effektiv kontrol på området forpligtes medlemsstaterne til at udveksle oplysninger indbyrdes og med Kommissionen, herunder navnlig om den teknologiske udvikling af cyberovervågningsprodukter.

Optimering af tilladelsesordninger

Med henblik på at reducere de administrative byrder forbundet med de forskellige tilladelsesordninger harmoniseres procedurerne for udstedelse af tilladelser ved følgende overordnede ændringer:

  • De forskellige tilladelsestyper samt fælles tilladelseskriterier for de respektive tilladelsestyper fastsættes, herunder f.eks. fastsættelse af visse gyldighedsperioder samt fastsættelse af, at en global eksporttilladelse som udgangspunkt forudsætter gennemførsel af internt program til sikring af overholdelse (ICP)  
  • Der indføres en definition af "eksporttilladelse til stort projekt", der hjemler mulighed for længere gyldighedsperioder for individuelle eller globale eksporttilladelser i relation til storstilede projekter
  • Der indføres nye generelle EU-eksporttilladelser (EUGEAer) for henholdsvis kryptering og virksomhedsintern overførsel af software og teknologi 
  • Kommissionen tildeles kompetence til at ændre bestemmelsessteder eller produkter omfattet af EUGEAer med henblik på at sikre, at Forordningen bliver mere fleksibel og i stand til at reagere på den teknologiske eller økonomiske udvikling

Modernisering af myndighedernes arbejde

De lovgivningsmæssige rammer for myndighedernes arbejde forbedres med henblik på at fremme en mere effektiv og konsekvent eksportkontrol.

Ændringerne indebærer blandt andet, at der gives en øget adgang til udveksling af oplysninger mellem de nationale kompetente myndigheder og Kommissionen, der skal medvirke til mere effektive tilladelsesprocedurer for alle nationale kompetente myndigheder, samt at myndighedernes adgang til kontrol styrkes, herunder i relation til udførsel af teknologi til tredjelande. 

Se den nye dual-use forordning her

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner