Yderligere EU-sanktioner mod Rusland

I weekenden trådte yderligere EU-sanktioner mod Rusland i kraft som en reaktion på Ruslands fortsatte militære offensiv mod Ukraine. Den anden bølge af EU-sanktioner er mærkbart bredere end den første bølge og kræver yderligere opmærksomhed blandt virksomheder i EU med aktiviteter i eller i tilknytning til Rusland.

Kun få dage efter vedtagelsen af EU's indledende sanktioner mod Rusland efter Ruslands militære offensiv mod ukrainsk territorium har EU (samt USA og Storbritannien) vedtaget flere nye sanktioner, mens Rusland fortsætter sin fremrykning i Ukraine.

Mens den første bølge af sanktioner primært var rettet mod medlemmer af Dumaen, et par større banker, visse russiske militærledere samt republikkerne Donetsk og Luhansk, har den anden bølge meget bredere rækkevidde og virkning. 

Virksomheder i EU bør omhyggeligt overveje, hvorvidt de på nuværende tidspunkt (direkte eller indirekte) eksporterer nogle af de nye omfattede varer eller teknologier til Rusland og undersøge, hvorvidt deres nuværende forretningsforbindelser (herunder endelige ejere og ledelsen) eller aktiviteter er blevet omfattet af sanktioner. Grundig screening af både forretningspartnere, banker, slutbrugere og slutbrug har meget sjældent været så relevant som nu, og det kan være klogt at overveje og finjustere sanktionspolitikker og interne compliance programmer i lyset af de seneste udviklinger.  

Nedenfor følger en ikke-udtømmende oversigt over de vigtigste aspekter af de nye EU-sanktioner, som er omfattet af den anden bølge. Alle eksportrelaterede sanktioner gælder for direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af de pågældende varer og teknologi, uanset om de har deres oprindelse i EU, til en fysisk eller juridisk person, enhed eller organ i Rusland eller til brug i Rusland (i det følgende omtales sådanne aktiviteter samlet som "eksportere" eller "eksport"): 

Forbud mod eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Måske en af de mest virkningsfulde sanktioner, som virksomheder i EU bør være opmærksom på, er forbuddet mod at eksportere varer med dobbelt anvendelse og teknologi til Rusland.

Udtrykket "varer og teknologi med dobbelt anvendelse" omfatter alle varer og teknologi anført i bilag I til Forordning (EU) 2021/821 ("dobbeltanvendelsesforordningen"), som indeholder et stort antal varer og teknologier, som kan bruges til både civile og militære formål.

Det er desuden også forbudt at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansielle tjenester i tilknytning til varer eller teknologi med dobbelt anvendelse. 

Uanset ovenstående og uden præjudice for kravene om tilladelse i dobbeltanvendelsesforordningen gælder der undtagelser for forbuddet for så vidt angår eksport af varer eller tjenesteydelser med dobbelt anvendelse, som eksporteres til bestemte formål såsom f.eks. humanitære formål, medicinske formål, midlertidig eksport til nyhedsmedier osv.  

Der kan også opnås tilladelse til at opfylde kontrakter, der er indgået før den 26. februar 2022 eller tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelse af sådanne kontrakter. Der skal dog ansøges om tilladelse inden 1. maj 2022.

Eksportforbud mod varer og teknologi, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forstærkning

I forlængelse af forbuddet mod at eksportere varer og teknologi med dobbelt anvendelse, indføres der forbud mod eksport af en lang række varer og teknologi, der ikke er anført på listen over produkter med dobbelt anvendelse, men som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forstærkning (f.eks. halvledere og anden højteknologisk elektronik). En ny liste over de omfattede varer og teknologier findes i et nyt bilag  VII til Forordning (EU) 833/2014. 

De samme undtagelser som dem, der er beskrevet for så vidt angår eksport af varer og teknologi med dobbelt anvendelse, gælder for eksport af varer og teknologi anført i bilag VII. 

Forbud mod at eksportere varer og teknologi, der kan bruges i forbindelse med olieraffinering

Det er forbudt at eksportere varer og teknologi, som kan bruges i forbindelse med olieraffinering, og levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til sådanne varer eller teknologier.

Der er tilføjet et nyt bilag X til Forordning (EU) 833/2014, som indeholder en liste over varer og teknologi, der er påvirket af forbuddet. 

Forbuddet gælder ikke for kontrakter, der er indgået før den 26. februar 2022 eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelse af sådanne kontrakter, forudsat at disse opfyldes før den 27. maj 2022.

Der gælder visse undtagelser, hvis eksporten er nødvendig på grund af akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed, eller miljøet.

Eksportforbud mod varer og teknologi, der kan bruges i fly- eller rumfartsindustrien

Der indføres et forbud mod at eksportere varer og teknologi, som kan bruges i fly- eller rumfartsindustrien, og at levere tekniske bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til sådanne varer og teknologi. Forbuddet omfatter også forbud mod f.eks. eftersyn, reparation, inspektion eller fejludbedring af et luftfartøj eller en komponent i tilknytning til de pågældende varer eller den pågældende teknologi. 

Et nyt bilag XI, som indeholder en liste over varer og teknologi berørt af forbuddet, er tilføjet til Forordning (EU) 822/2014. 

Særlige dele af forbuddet gælder ikke for kontrakter, der er indgået før den 26. februar 2022 eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at disse er opfyldt inden den 28. marts 2022. 

Den nye sanktionsordning indeholder i modsætning til de ovennævnte eksportforbud ikke andre undtagelser fra forbuddet mod eksport af varer og teknologi, der kan bruges i fly- eller rumfartsindustrien.

Forbud mod investeringer og handel med finansielle instrumenter

I fortsættelse af forbuddet mod eksport af bestemte varer og teknologi, som anført ovenfor, vedtages der også detaljerede forbud rettet mod de russiske kapitalmarkeder, herunder forbud mod investeringer i (og salg af) værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af større russiske banker samt forbud mod at sælge sådanne instrumenter fra visse russiske enheder.

De nye sanktioner anfører også forbud mod at yde lån til visse russiske enheder og modtagelse af indlån fra visse russiske enheder.

Målrettede sanktioner mod yderligere juridiske og fysiske russiske personer

I tillæg til ovennævnte restriktion mod eksport af varer og teknologi og sanktioner rettet mod kapitalmarkederne er yderligere 98 russiske personer og enheder blevet tilføjet sanktionslisten over personer, som er omfattet af sanktioner (herunder indefrysning af aktiver, rejserestriktioner og forbud mod at stille pengemidler til rådighed). De nye personer, der er tilføjet, omfatter Ruslands præsident Vladimir Putin og den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov.

Efter disse seneste tilføjelser er nu i alt 670 russiske personer og enheder opført på EU's sanktionsliste.

Hvad er næste skridt?

Selvom de seneste sanktioner bestemt er omfattende, kan yderligere sanktioner forventes at ville blive igangsat, hvis Rusland fortsætter sin indtrængen i Ukraine. EU-Kommissionen udsendte to pressemeddelelser om dette i løbet af weekenden: Først en pressemeddelelse med en fælles udtalelse fra lederne fra EU-Kommissionen, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Canada og USA den 26. februar 2022 og derefter en pressemeddelelse med en udtalelse fra præsident Ursula von der Leyen den 27. februar 2022.

Mest bemærkelsesværdigt blev det anført i pressemeddelelsen den 26. februar 2022, at EU (og dets allierede) forpligter sig til at sikre, at visse russiske banker fjernes fra SWIFT-systemet, således at de pågældende banker kobles fra det internationale finansielle system.

Pressemeddelelsen af 26. februar 2022 beskriver yderligere forventede tiltag til begrænsning af salget af "gyldne pas", som tillader velhavende russere at købe statsborgerskab i andre lande, og yderligere skridt til at forhindre den russiske centralbank i at anvende internationale reserver på måder, der underminerer sanktionernes virkning.

Den 27. februar 2022 blev en anden pressemeddelelse udstedt, hvori det blev meddelt, at EU ville lukke sit luftrum for alle russiskejede, russiskregistrerede eller russiskkontrollerede fly, tage skridt til at forbyde russisk propaganda i EU og indefryse alle den russiske centralbanks aktiver.

Ursula von der Leyen kritiserede yderligere Lukashenkos styre i Belarus for dets involvering i Ruslands angreb på Ukraine. I den forbindelse planlægger EU at ramme Belarus med sektorspecifikke sanktioner til forhindring af eksport fra Belarus af f.eks. mineralske brændstoffer, tobak, træ og bjælker, cement, jern og stål, ud over at udvide eksportrestriktionerne vedrørende varer og teknologi med dobbelt anvendelse, som allerede er pålagt Rusland, til at omfatte Belarus.

Vi bemærker, at ingen af de to pressemeddelelser nævner aktuelle, konkrete planer om at afskære leveringen af russisk naturgas og olie. Når det er sagt, så antydede statsminister Mette Frederiksen på en pressekonference den 27. februar 2022, at energiforsyningen kunne være på dagsordenen i forbindelse med fremtidige sanktioner.

Mere information

De nye sanktioner vedrørende eksport af varer og teknologi (herunder relevante bilag) samt forbud i forhold til de finansielle markeder er beskrevet i Rådets Forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=DA

En liste over de nyligt sanktionerede personer og enheder er tilknyttet som bilag til Rådets gennemførelselsforordning (EU) 2022/332 af 25. februar 2022 om gennemførelse af forordning EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&from=DA

Bilag 1 til dobbeltanvendelsesforordningen (Forordning (EU) 2021/821 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)) indeholdende en liste over produkter med dobbelt anvendelse er tilgængelig her (bilag 1 starter på side 26):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0821-20220107&qid=1645963937982&from=da

Pressemeddelelsen fra EU-Kommissionen af 26. februar 2022 vedrørende yderligere fremtidige sanktioner findes her:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1423

Pressemeddelelsen fra EU-Kommissionen af 27. februar 2022 vedrørende yderligere fremtidige sanktioner mod Rusland og Belarus findes her:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1441

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner