Arbejdstager havde ikke krav på yderligere godtgørelse for opfindelse

Sø- og Handelsretten fastslog, at en arbejdstager ikke havde krav på yderligere godtgørelse for en opfindelse. Arbejdstageren var dog ikke forpligtet til at overdrage prototyper og tegninger til arbejdsgiveren.

I henhold til dansk lovgivning er aflønnede opfindere berettigede til rimelig godtgørelse, hvis arbejdsgiveren kræver overdragelse af en opfindelse, og værdien af opfindelsen overstiger det, som arbejdstageren under hensyn til sine arbejdsforhold med rimelighed kan forudsættes at skulle præstere. 

Ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse, anføres det i lovgivningen, at der skal tages hensyn til: (i) opfindelsens værdi, (ii) opfindelsens betydning for arbejdsgiveren, (iii) arbejdstagerens ansættelsesvilkår, og (iv) den betydning, arbejdstagerens tjeneste har haft på opfindelsen.

I den aktuelle sag havde arbejdstageren overdraget opfindelsen til arbejdsgiveren mod en godtgørelse på 50.000 kr., men med en specifik bestemmelse i overdragelsesaftalen om, at der efterfølgende kunne anlægges sag ved domstolene om beløbet, hvilken arbejdstageren således gjorde.

Retten fastslog, at der ved fastsættelse af (i) opfindelsens værdi  og (ii) dens betydning for arbejdsgiveren skulle tages hensyn til, at arbejdstageren videreudviklede den oprindelige idé i tre år og udviklede seks prototyper. Retten påpegede dog, at arbejdsgiveren efterfølgende opgav både projektet og PCT-ansøgningen. I forhold til (iii) fandt retten, at arbejdstageren var ansat som "salgsingeniør" og modtog en månedlig løn på 48.000 kr., men at arbejdstageren - på trods af stillingsbetegnelsen - også var ansat til at deltage i produktudvikling. Betydningen af arbejdstagerens tjenester for udviklingen (iv) blev anset for at have været "væsentlig", idet det var tydeligt, at arbejdstageren fik den oprindelige idé til opfindelsen som led i en dialog med en kunde. Retten konkluderende i lyset af dette, at godtgørelsen på 50.000 kr. var passende og afviste arbejdstagerens optimistiske krav på 1.800.000 kr.

Arbejdsgiveren havde fremsat et modkrav om, at arbejdstageren skulle overdrage alle prototyper og tegninger til arbejdsgiveren. Retten fandt ikke, at der var grundlag for kravet og bemærkede, at arbejdstageren ikke havde misbrugt forretningshemmeligheder.

Dommen tydeliggør, hvilke forhold, som skal overvejes ved fastsættelse af størrelsen af godtgørelse til arbejdstageren og bekræfter formentlig, at en godtgørelse, der overstiger en måneds løn kræver en særlig forretningsmæssig sammenhæng.

Læs dommen af 8. februar 2022

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret