Etablering af dansk DesignNævn

En række danske organisationer har stiftet DesignNævnet, der har til hensigt at behandle tvister om fremtoningsbeskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk.

Med det nye DesignNævn etableres et alternativ til anlæg af retssager ved domstolene, da nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende fremtoningsbeskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk. DesignNævnets afgørelse kan få karakter af en voldgiftsafgørelse, såfremt sagens parter forudgående bliver enige herom. DesignNævnet består af førende eksperter inden for jura, arkitektur, design og kunsthåndværk, og forpersonen for nævnet er landsretsdommer.

Under DesignNævnet hører også det såkaldte Responsumudvalg. Herfra kan en part ensidigt eller flere parter i forening kan anmode om udtalelser om fremtoningsbeskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk. En sådan udtalelse kan blandt andet bruges i en verserende retssag eller forligsdrøftelser.

DesignNævnet forventer, at nævnet kan udgøre et hurtigere og billigere alternativ til anlæg af retssager ved domstolene, alternativt som et indledende skridt til vurdering af, hvorvidt en retssag skal anlægges. Således tilstræber DesignNævnet og Responsumudvalget en sagsbehandlingstid på maksimalt seks måneder. Sagsbehandlingstiden vil dog kunne variere som følge af sagens kompleksitet. Hertil er gebyret for at få en afgørelse fra DesignNævnet 25.000 kr. inklusiv moms. Gebyret for at få en udtalelse fra Responsumudvalget er 12.500 kr. inklusiv moms.

Man skal være opmærksom på, at DesignNævnets afgørelser (medmindre der er tale om aftalte voldgiftsafgørelser) og Responsumudvalgets udtalelser ikke er juridisk bindende, hvilket blandt andet medfører, at disse ikke kan tvangsfuldbyrdes gennem fogedretten.

Dette er særlig relevant at overveje, såfremt man ønsker at få nedlagt et forbud mod salg af et potentielt krænkende produkt, og hvor et alternativ er anlæg af en forbudssag ved domstolene, hvis afgørelse vil kunne tvangsfuldbyrdes. 

En afgørelse fra DesignNævnet - alternativt en udtalelse fra Responsumudvalget - kan dog stadig udgøre et brugbart input i forligsdrøftelser. Man skal ligeledes være opmærksom på, at indbringelse af en sag for DesignNævnet ikke afbryder forældelse, medmindre parterne indgår en aftale om at suspendere forældelsesfristen.

Plesner kan bistå med rådgivning om brugen af DesignNævnet samt med at føre sager for nævnet.

Læs mere om DesignNævnet

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret