Nyt lovforslag om forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporter på vej

Udkast til lovforslag om ændring i bogføringsloven, årsregnskabsloven mv. har været sendt i høring og forventes fremsat i Folketinget snarest muligt. Indberetningsfristen for årsrapporter foreslås i denne forbindelse permanent forlænget fra 5 til 6 måneder efter regnskabsårets afslutning fra og med regnskabsåret 2021.

Det foreslås i udkastet til lovforslaget, at indberetningsfristen for årsrapporter forlænges permanent fra 5 til 6 måneder efter regnskabsårets afslutning for virksomheder i regnskabsklasse B og C. Dette har til formål at bidrage til en forenklet proces for virksomheders regnskabsaflæggelse og skatteberegninger, herunder især for mindre virksomheder, hvorfor indberetningsfristen for virksomhedernes oplysningsskema til Skatteforvaltningen og årsrapport samordnes. 

Indberetningsfristen er i denne forbindelse længere end 5 måneder for en række sammenlignelige lande i EU, herunder Sverige, Nederlandene og Tyskland. Den foreslåede ordning hviler derfor også på konkurrencemæssige hensyn, så de danske regler bringes i overensstemmelse med lovgivningen i sammenlignelige lande i EU, hvorved de danske virksomheder kan agere konkurrencedygtigt. 

Det er væsentligt at bemærke, at den nuværende indberetningsfrist for børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber bibeholdes, hvorfor fristen for disse virksomheder fortsat vil være 4 måneder. Denne frist er for de børsnoterede selskaber påkrævet efter EU's gennemsigtighedsdirektiv, mens fristen bibeholdes for de statslige aktieselskaber, da disse generelt behandles på samme måde som børsnoterede selskaber. 

Erhvervsministeriet har i en nyhedsartikel af 17. marts 2022 lagt op til, at virksomheder i regnskabsklasse B og C vil kunne benytte sig af fristforlængelsen for regnskabsåret 2021 og frem. Dermed vil årsrapporterne først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen den 30. juni 2022. 

Læs mere på Høringsportalen

Høring af forslag til lov om bogføring
Høring af 2. del af forslag til lov om bogføring 

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret