Nye regler om geotermi og CO₂-kvoter i høring

Energistyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven i høring. Med lovforslaget foreslås det at indføre nye regler om en særskilt prisregulering af geotermisk varme og regler om overførsel af CO₂-kvoter til statsstøttede CO₂-fangstenheder. Høringsfristen er den 24. juni 2022.

Baggrund

Lovforslaget har samlet set til formål at implementere dele af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 og Opfølgende aftale af 21. december 2021 samt dele af En køreplan for fangst, transport og lagring af CO₂ i varmeforsyningsloven.

Forslag om særskilt prisregulering af geotermisk varme

Det foreslås med lovforslaget at indføre en bestemmelse i varmeforsyningsloven, der skal gøre det muligt at undtage levering af opvarmet vand fra et geotermisk anlæg fra prisreguleringen i varmeforsyningsloven. 

Formålet med den nye bestemmelse er at fremme udnyttelsen af geotermi ved at give geotermioperatørerne en højere grad af sikkerhed i forbindelse med deres investeringer, idet der åbnes op for indgåelse af langvarige aftaler om prisen på geotermisk varme. 

Undtagelse fra prisregulering forudsætter, at en række betingelser er opfyldt, og det vil være Forsyningstilsynet, der efter ansøgning vurderer, om parternes aftale lever op til betingelserne for undtagelse.

Forslag om overførsel af CO₂-kvoter til statsstøttede CO₂-fangstenheder

Det foreslås at indføre en bestemmelse i varmeforsyningsloven om, at overskydende gratis tildelte CO₂-kvoter, hvor de overskydende CO₂-kvoter er opstået ved statslig støttet CO₂-fangst, skal overføres til den statsstøttede CO₂-fangstenhed. Den statsstøttede CO₂-fangstenhed skal herefter lade værdien af de overskydende CO₂-kvoter indgå i beregningen af støttebeløbet.

De nye regler betyder, at de overskydende gratis CO₂-kvoter vil være med til at finansiere CO₂-fangstanlæggene i stedet for at nedsætte varmeprisen for varmeaftagerne.

Reglerne vil samtidig kunne bidrage til, at der kan støttes flere anlæg, idet støttebeløb til de enkelte anlæg nedsættes, og det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets formodning, at dette vil medføre yderligere CO₂-reduktioner.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

Læs mere om lovforslaget

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur