Nyt lovforslag om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder

Folketingets Erhvervsudvalg fremsatte den 8. februar 2023 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love. Lovforslaget gennemfører den politiske aftale af 16. juni 2022 om "Skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne i den finansielle sektor", som bygger på Ansvarsudvalgets betænkning nr. 1575 (januar 2021).

Baggrunden for lovforslaget

Det retlige efterspil i anledning af finanskrisen, herunder navnlig Højesterets afgørelse i Capinordic Bank-sagen og de efterfølgende sager om Roskilde Bank, Eik Bank Danmark og Amagerbanken, har været medvirkende til at sætte fokus på rækkevidden af erstatningsansvaret for ledelsesmedlemmer i finansiellevirksomheder, som enten er blevet nødlidende/gået konkurs eller har været involveret i finansiel kriminalitet.

I Capinordic Bank-sagen udtalte Højesteret bl.a., at der ”ikke i lovgivningen i øvrigt eller efter retspraksis [er] grundlag for at fastslå, at der gælder en skærpet ansvarsnorm for ledelsesmedlemmer i en bank. […]”, og det er i øvrigt kendetegnene for banksagerne, at de sagsøgte ledelsesmedlemmer enten er frifundet eller er dømt til at betale erstatning, der beløbsmæssigt ligger væsentligt under det oprindeligt krævede.

Lovforslaget om skærpelse af ansvaret for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder skal ifølge såvel den politiske aftale som udvalgsbetænkningen ses i lyset heraf, idet det fra politisk side er fundet ønskeligt - i et større omfang end i dag - at kunne holde ledelse og nøglepersoner ansvarlige for deres dispositioner.

Overordnet om hovedindholdet af lovforslaget

De væsentligste forslag til ændringer af den finansielle lovgivning omfatter følgende:

  • En skærpelse af ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder, såvel strafferetligt som erstatningsretligt
  • En øget regulering af fratrædelsesgodtgørelser
  • Et bredere og mere transparent rekrutteringsgrundlag til ledelserne 

Skærpet strafansvar

Med lovforslaget foreslås det, at der indføres en ny straffebestemmelse om groft ledelsessvigt i lov om finansiel virksomhed. Formålet er ifølge bemærkningerne til lovforslaget at tydeliggøre, hvilken ledelsesadfærd, der er strafbelagt.

Med den foreslåede bestemmelse introduceres begrebet "grove eller oftere gentagne ledelsessvigt". Grove ledelsessvigt skal ifølge lovbemærkningerne forstås som ledelsessvigt af en betydelig alvorlighed. I vurderingen heraf kan navnlig størrelsen af det tab, som er opstået, eller som der forelå en risiko for, indgå.

Gerningsindholdet i bestemmelsen foreslås desuden udvidet i forhold til gældende ret, således at situationer, hvor et medlem af ledelsen begår et groft ledelsessvigt, der (alene) medfører en væsentlig øget risiko for, at virksomheden bliver udsat for eller anvendes som led i finansiel kriminalitet, omfattes af straffebestemmelsen. Et strafansvar forudsætter med andre ord ikke, at virksomheden har lidt tab.

Skærpet erstatningsansvar 

På det erstatningsretlige område foreslås skærpelsen af ledelsesansvaret at skulle gennemføres ved at stille krav om følgende:

Tilsidesættelse af interne retningslinjer m.v. i de finansielle virksomheder skal indgå med større vægt i ansvarsvurderingen 

Den foreslåede ændring indebærer ikke nye pligter for bestyrelsen i en finansiel virksomhed, men skal tydeliggøre, at virksomhedens fastlagte risikoprofil, politikker og skriftlige retningslinjer til direktionen i medfør af den nugældende § 70 i lov om finansiel virksomhed er centrale for, at virksomheden drives på betryggende vis.

Indførelse af omvendt bevisbyrde for ansvarsgrundlaget i erstatningssager mod bestyrelsesmedlemmer for tab på aftaler og engagementer mellem virksomheden og medlemmer af ledelsen, dvs. aftaler hvor der består en interessekonflikt

Det foreslås, at medlemmer af bestyrelsen skal erstatte tab, som den finansielle virksomhed lider som følge af aftaler eller bevillinger og sikkerhedsstillelser omfattet af de nugældende §§ 76 og 78, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, der er godkendt af bestyrelsen, medmindre bestyrelsen godtgør, at tabet ikke kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som ledelsen af den finansielle virksomhed tilsiger.

Objektivt hæftelsesansvar for tab på en aftale, der indgås i et ledelsesmedlems interesse, hvis aftalen ikke har været forelagt og godkendt i bestyrelsen efter reglerne i lov om finansiel virksomhed

Den foreslåede ændring vil medføre, at en direktør hæfter for tab på aftaler, der er indgået mellem den finansielle virksomhed og en tredjemand, i hvilken direktøren har en væsentlig interesse, hvis aftalen ikke er blevet forelagt bestyrelsen efter procedurerne i de nugældende § 76 og 78, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

Fratrædelsesgodtgørelser

Fratrædelsesgodtgørelser er ikke nærmere defineret i den nugældende finansielle regulering. Begrebet foreslås derfor defineret som enhver form for betaling, som modtageren opnår ret til i forbindelse med sin fratrædelse, og som ikke:

a) udgør løn eller værdi af personalegoder i opsigelsesperioden,

b) udgør rimelig kompensation for påtagelse af konkurrenceklausuler eller kundeklausuler, eller

c) følger af præceptiv lovgivning.

Med lovforslaget foreslås det at indføre en forpligtelse til, at alle fratrædelsesaftaler med en værdi over to års vederlag skal offentliggøres, og det foreslås endvidere, at der for så vidt angår særligt store aftaler om fratrædelsesordninger i stedet skal ske offentliggørelse allerede på det tidspunkt, hvor aftalen indgås - og dermed ikke først i forbindelse med årsregnskabets afslutning. Det er tiltænkt, at et sådant fremrykket offentliggørelsestidspunkt vil motivere virksomhederne til at overveje rimeligheden af sådanne ordninger i en given situation.

Desuden foreslås det, at fratrædelsesgodtgørelser skal udbetales løbende månedsvis, og at de skal kunne stoppes, hvis forudsætningerne for godtgørelsen ikke længere er opfyldt. Hensigten med disse udbetalingsbegrænsninger er ifølge bemærkningerne til lovforslaget at sikre, at virksomhederne har tilstrækkelig tid til at afdække eventuelle kritisable forhold, som kan tilregnes det fratrådte ledelsesmedlem.

Rekruttering af ledelsesmedlemmer

Den finansielle lovgivning indeholder krav om, at ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i en finansiel virksomhed skal være tilstrækkelig egnede og hæderlige ("fit and proper") til at varetage hvervet eller stillingen.

Som følge af et politisk ønske om et bredere og mere transparant rekrutteringsgrundlag for ledelsesmed-lemmer i danske finansielle virksomheder er grundtanken med de foreslåede lovændringer på dette område at fjerne nogle af de barrierer, som kan være medvirkende til, at kompetente personer afholder sig fra at søge ledelsesstillingerne. Navnlig tre forslag er relevante at fremhæve:

Det foreslås for det første, at fit and proper-afgørelser undtages fra de gældende offentliggørelsesregler, mens transparensen om Finanstilsynets tilladelsespraksis til gengæld øges.

For at øge transparens og klarhed i rekrutteringsprocessen foreslås det for det andet at indføre en såkaldt formodningstilgang som supplement til den nugældende tilgang, der bygger på en helhedsvurdering af ansøgerens kompetencer og erfaringer. De to processer er ifølge lovforslaget ligestillede, og for en godkendt kandidat er der således ingen forskel på, om vedkommende er godkendt efter den helhedsorienterede tilgang eller efter formodningstilgangen.

Med henblik på yderligere at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag, indeholder lovforslaget for det tredje en mulighed for betingede egnethedsgodkendelser af kandidater til ledelsesposter og nøglepersonstillinger.

Hvis lovforslaget gennemføres i sin nuværende form, vil reglerne træde i kraft den 1. juli 2023. Lovforslaget er dog fortsat til debat i Folketinget, og det er foreløbig sat på dagsorden til 1. behandling den 21. februar 2023.

Plesner følger lovgivningsprocessen tæt og følger op med en uddybende Plesner Insight, når en eventuel ny lovgivning måtte være vedtaget, herunder i forhold til de konsekvenser, som denne må antages at få for det fremtidige ledelsesansvar for medlemmer af ledelsen i finansielle virksomheder. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Peter Schradieck og Sarah Schæffer.

Læs lovforslaget.

Læs udvalgsbetænkningen.

Læs i øvrigt den politiske aftale

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution