Forslag til lov om ændring af ligebehandlings-, arbejdsmiljø- og erhvervsuddannelsesloven

I marts 2022 indgik den daværende regering og arbejdsmarkedets parter ”Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser”. Nu har regeringen fremsat et lovforslag, som udmønter initiativerne fra trepartsaftalen. Lovforslaget, som er fremsat den 1. februar 2023, introducerer dermed en række lovændringer, som har til formål at styrke indsatsen mod seksuel chikane på arbejdspladser.

Lovforslaget foreslår ændringer i både ligebehandlings-, arbejdsmiljø- og erhvervsuddannelsesloven.

Det følger af forarbejderne til ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed og at sikre de ansatte mod chikane. Ved lovforslaget foreslår regeringen, at denne pligt tilføjes i ligebehandlingslovens § 4, stk. 2. Formålet er dermed at tydeliggøre arbejdsgivers ansvar i sager angående seksuel chikane ved at pligten fremgår direkte af selve lovteksten. Arbejdsgivers forpligtelse i denne henseende eksisterer dog allerede i dag.

Ved lovforslaget foreslås det også, at godtgørelsesniveauet forhøjes med en tredjedel i tilfælde af grov seksuel chikane. Forslaget har til formål at sikre, at arbejdsgivere, der ikke tager sager om seksuel chikane alvorligt og håndterer sådanne sager ordentligt, kan idømmes en højere godtgørelse.

Som noget nyt foreslås også, at en medarbejder, som udsættes for seksuel chikane under udførelse af arbejdet, skal kunne kræve en tortgodtgørelse fra den medarbejder, som har begået krænkelsen. Efter gældende regler kan en sådan godtgørelse kun tilkendes i henhold til erstatningsansvarsloven. Med den nye foreslåede bestemmelse kan  den krænkede vælge enten at søge tortgodtgørelse efter ligebehandlingsloven eller erstatningsansvarsloven. Der er således tale om en processuel ændring, idet en medarbejder nu kan anlægge en sådan sag om tortgodtgørelse ved Ligebehandlingsnævnet som alternativ til de almindelige domstole.

Det foreslås yderligere, at der sker en ændring af § 16 a i ligebehandlingsloven, hvorved det tydeliggøres, at faktiske omstændigheder i en sag om seksuel chikane kan påvises ved den krænkede persons troværdige forklaring.

Lovforslaget medfører herudover en sproglig ændring af begrebet "sexchikane", der fremadrettet betegnes som "seksuel chikane". Der er udelukkende tale om en sproglig ændring, der ikke medfører nogen indholdsmæssige ændringer.

I arbejdsmiljøloven foreslås en modernisering og tydeliggørelse af bestemmelserne om de ansattes og arbejdslederes pligt til at give meddelelse om problemer i arbejdsmiljøet, herunder om seksuel chikane på arbejdspladsen. Denne pligt gælder også i dag. Formålet med forslaget er at tydeliggøre, at pligten også gælder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, mens det ikke medfører en ændring af retsstillingen. 

Slutteligt foreslås en række ændringer i erhvervsuddannelsesloven. Det foreslås, at godkendelse af en virksomhed som lærested kan tilbagekaldes i tilfælde af sager om seksuel chikane. Yderligere lægger lovforslaget op til at tilføje i erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, at der efter en konkret vurdering kan ses bort fra fristen på 1 måned for ophævelse af uddannelsesaftalen. Dette kan ske, hvis eleven eller lærlingen ophæver aftalen på baggrund af seksuel chikane. Dette følger allerede af Tvistighedsnævnets praksis i dag, men vil med lovforslaget fremgå direkte af lovens ordlyd.

Hvis lovforslaget vedtages, træder ændringerne i kraft den 1. juli 2023.

Vi du vide mere?

Læs lovforslaget

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret