ENLI foretager en række præciseringer i vejledningen til reklamekodekset

ENLI har foretaget en række ændringer og præciseringer i sin vejledning til reklamekodekset. Plesner giver herunder et kort overblik over ændringerne.

ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) har for nyligt udgivet en revideret vejledning til deres reklamekodeks. Vi bringer herunder en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer:

Præcisering af Disease Awareness-bestemmelsens område 

I den opdaterede vejledning præciseres bestemmelsen om at undtage materiale om sundhed og sygdom fra Reklamevejledningen, således at fokusområdet for sådant materiale netop skal være  information om sundhed og sygdomme. Materialet må derimod ikke omtale sygdomsbehandling, der har en konkret og anvisende karakter. Såfremt der gives oplysninger om sygdomsbehandling, skal sådan information begrænses, og informationen må kun være på et generelt plan..

Præcisering af krav om pligtoplysninger ved supplering af oplysninger til SmPC

Pligtoplysninger i forbindelse med markedsføring af lægemidler, kan opfyldes ved at give oplysninger om produktresumeet (SmPC) suppleret med yderligere informationer, herunder: 

  1. en henvisning til medicinpriser.dk, hvis det drejer sig om en reklame for et lægemiddel, som kun kan købes på apoteket, 
  2. angivelse af udleveringsgruppe (dog kun ved centralt godkendte SmPC’er, da det for SmPC’er godkendt af Lægemiddelstyrelsen allerede er inkluderet),  
  3. information om tilskudsregler og 
  4. datoen for seneste revidering af reklamen.

Præcisering af krav til pligtoplysninger ved dynamiske bannerreklamer 

Ved dynamiske bannerreklamer skal det overvejes, om det opfattes som en samlet reklame, når reklamen fx består af 3 bannere, der kører i loop. Der er tale om en konkret vurdering af, hvorvidt læseren forstår at oplysningerne i eksempelvis tre bannerreklamer er sammenhørende. ENLI anbefaler, at det fremgår af det pågældende banner, at dette er en del af en sammenhæng, eksempelvis ved at angive 1/3, 2/3, 3/3 på det enkelte banner. Desuden anbefaler ENLI, at der sikres en tidsmæssig sammenhæng mellem bannerne. 

Præcisering vedr. dokumentation af fagspecifikke udtryk 

ENLI specificerer, at det er nødvendigt at dokumentere fagspecifikke udtryk. I 2022 traf Ankenævnet en afgørelse i en sag vedrørende forhåndsvurdering af et nyhedsbrev til speciallæger, hvor et centralt fagudtryk blev brugt. Udtrykket "Højeffektiv behandling" er almindeligt anvendt i medierne og kan også findes i forskningsstudier. Ankenævnet fandt imidlertid, at anvendelsen af udtrykket ikke opfyldte kravene til dokumentation, da det var et udtryk for en særlig faglig jargon på et sundhedsfagligt specialområde, som ikke enhver sundhedsperson nødvendigvis har kendskab til.

Nyt afsnit om anvendelse af miljø/klima i sammenlignende reklamer 

ENLI har tilføjet et særskilt afsnit i vejledningen, som omhandler anvendelse af miljø/klima i sammenlignede reklamer. Her tilføjer ENLI, at det udover at anvende forhold om lægemidlets effekt og sikkerhedsprofil også er muligt at anvende oplysninger om miljø/klima i en sammenlignende lægemiddelreklame. Anvendelsen af disse oplysninger er dog betinget af, at oplysningerne om miljø/klima alene anvendes som sekundært og supplerende information til øvrig faglig relevant information om lægemidlet, og at det dermed ikke er det primære differentieringselement i reklamen. 

Udvidelse af faglighedskravet under særlige vilkår vedr. efteruddannelsesoplæg om miljø/klima (§ 13, stk. 1)

Fortolkningen af faglighedskravet er blevet udvidet af Ankenævnet, hvilket nu afspejler sig i vejledningen.

Faglighedskravet er således blevet udvidet til også at dække miljømæssige konsekvenser af brugen af lægemidler. 

ENLI fremsætter en række kriterier for indlæg om klima/miljø og bæredygtighed:

  • Sådanne indlæg skal primært have til formål at sikre sundhedspersoner relevante fakta med henblik på bedre forståelse af klimaeffekternes betydning for det sundhedsfaglige arbejde, 
  • Der må ikke i sammenhæng med indlæg af denne art omtales bestemte lægemidler, og 
  • Gennemgangen af miljømæssige forhold i øvrigt må hverken direkte eller indirekte have karakter af eller kunne opfattes som reklame for lægemidler

Præcisering af, at en udstillingsstand er et kommercieltområde og ikke en integreret del af et efteruddannelsesarrangement (§ 18, stk. 1)

ENLI præciserer, at en udstillingsstand udgør et kommercielt område, og dermed ikke en integreret del af en videnskabelige kongres. Derfor gælder reklamereglerne for udstillingsstande, og disse kan ikke sidestilles med et efteruddannelsesmøde. Udstillingsstanden opfylder derfor ikke betingelserne for at uddele praktisk mødeudstyr som eksempelvis tasker/net/poser til brug for det materiale, der uddeles på standen.

Læs hele vejledningen.

De konkrete ændringer i vejledningen kan findes i ændringsloggen bagerst i dokumentet.

Seneste nyt om Life Science

Life Science