Telenor vinder principiel sag om udlevering af teledata

Teleselskaber skal ikke udlevere data om deres internetabonnenter til rettighedshavere. Det har Østre Landsret afgjort. Den principielle dom viser, at rettighedshaveres interesse i at få udleveret oplysninger om teleselskabers abonnenter overgås af hensynet til den enkelte abonnents krav på hemmeligholdelse. Plesner repræsenterede teleselskabet Telenor.

I en årrække har teleselskaberne modtaget såkaldte editionsbegæringer fra advokatselskaber, der på vegne af rettighedshavere har søgt at få udleveret oplysninger om teleselskabernes abonnenter for at forfølge mulige ophavsretskrænkelser. Rettighedshaverne har på baggrund af en liste af IP-adresser og tidspunkter kunnet få domstolskendelser om, at teleselskaberne skulle udlevere oplysninger om den abonnent, hvis internetforbindelse kan kobles til den registrerede IP-adresse. Denne praksis blev opretholdt i 1. instans af retten på Frederiksberg sidste efterår, men dette har Østre Landsret nu sat en stopper for.

Landsretten lægger i sin kendelse vægt på, at de begærede oplysninger er persondata, og at der derfor skal tages hensyn til beskyttelsen af retten til respekt for privatliv og familieliv, samt beskyttelsen af personoplysninger og proportionalitetshensyn i både EU's charter for grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention.

I sin kendelse henviser Landsretten til tidligere praksis i C-293/12 Digital Rights Ireland, C-203/15 og C-698-15 Tele 2 Sverige AB og Watson, samt domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Landsretten lægger desuden særligt vægt på, at der er tale om såkaldte logningsdata, som teleselskaberne er underlagt en hemmeligholdelsespligt om. Det er data som teleselskaberne udelukkende opbevarer på grund af en særlig forpligtelse i logningsbekendtgørelsen, for at kunne udlevere disse data til politiet til opklaring og forfølgning af grov kriminalitet.

I kendelsen når landsretten på baggrund af to tidligere domme fra EU-domstolen (C-275/06 Promusicae og C-461/10 Bonnier Audio AB) frem til, at e-databeskyttelsesdirektivet ikke er til hinder for nationale regler om udlevering af oplysninger om en abonnent. Der skal dog være mulighed for at foretage en konkret afvejning af de modstridende interesser ved udleveringen af oplysninger.

I forhold til den konkrete sag konstaterede landsretten, at de begærede oplysninger alene er i teleudbyderens besiddelse pga. forpligtelsen i logningsbekendtgørelsen til at opbevare oplysningerne med det formål, at de efter retskendelse skal kunne udleveres til politiet til brug for retsforfølgning af strafbare forhold, og derfor er der tungtvejende grunde til hemmeligholdelse af de begærede data. 

Modsat udtalte landsretten, at en samlet bedømmelse af de angivne ophavsretskrænkelser er betydelig, men at det nærmere omfang i relation til den enkelte abonnent ikke er nærmere dokumenteret. Selv om rettighedshaverne ikke kan forfølge et eventuelt krav direkte overfor abonnenten uden udlevering af oplysningerne, nåede landsretten på baggrund af en samlet afvejning frem til, at rettighedshaverens interesse i at få udleveret oplysninger overfor hensynet til de enkelte abonnenters krav på hemmeligholdelse, ikke kan begrunde udlevering af oplysninger i medfør af retsplejelovens regler om edition, jf. § 343, jf. 299.

Østre Landsret ændrede derfor byrettens kendelse, så begæringen om edition ikke tages til følge.

Sagen er af principiel betydning, da den dermed standser den tidligere praksis for udlevering af logningsdata til civile rettighedshavere.

Plesner har ført sagen for teleselskabet Telenor A/S i både byretten og landsretten.

Afgørelsen er endelig.

Se Østre Landsrets kendelse

Seneste nyt om Persondata

Persondata