Schultz vinder sag over Karnov om brug af UfR-numre

Schultz må i sine domssamlinger fortsat anvende UfR-numre til fremsøgning og identifikation af domme. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Karnov Group Denmark A/S og J.H. Schultz Information A/S. Schultz var repræsenteret af Plesner i sagen.

Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) har i mere end 50 år været den primære generelle domssamling for danske domme. Henvisning til UfR-nummeret er den mest benyttede måde at identificere danske domme i juridiske tekster. Der er tale om en de facto standard for alene at henvise til en doms UfR-nummer.

Schultz' domssamlinger konkurrerer med Karnovs UfR domssamling. Schultz har selv indhentet samtlige domme fra domstolene til sine domssamlinger. For at muliggøre fremsøgning og identifikation af domme, der i offentlige retskilder og litteraturen kun er refereret ved deres UfR-nummer, i Schultz' databaser, er det nødvendigt for Schultz at gøre brug af UfR-nummeret som metatag og ved henvisning.

"UfR" er Karnovs varemærke. Karnov så Schultz' brug af UfR-numre som problematisk og anlagde derfor sag med påstand om, at Schultz skulle forbydes af bruge UfR-numre i sine domssamlinger.

Karnov anlagde sag om midlertidigt forbud i 2015 ved Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten nedlagde forbud, men kendelsen blev kæret til Østre Landsret, der den 7. juli 2016 ophævede forbuddet.

Karnov anlagde herefter almindelig retssag ved Sø- og Handelsretten om Schultz' brug af UfR-numre. Sø- og Handelsretten afsagde dom den 3. maj 2018, hvor Schultz blev frifundet.

Sø- og Handelsretten fastslog, at UfR-nummeret ikke bruges af Schultz som varemærke, men derimod blot som beskrivende information om en given afgørelse fra domstolene. Sø- og Handelsretten fandt derfor, at Schultz ikke krænker Karnovs varemærkerettigheder. Af samme grund, og da der i øvrigt ikke forelå illoyal adfærd fra Schultz' side, fandt Sø- og Handelsretten, at Schultz heller ikke havde handlet i strid med markedsføringslovens regler.

Sagen er af stor betydning for enhver, som vil udfærdige en domssamling med danske retsafgørelser, og såvel Danske Advokater som DJØF var indtrådt som biintervenienter til støtte for Schultz. 

Læs Sø- og Handelsrettens dom

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret