Østre Landsret: Kommunalt erhvervsaffaldsgebyr var ulovligt

I dom af 28. august 2019 har Østre Landsret fastslået, at det kommunale administrationsgebyr for erhvervsaffald ikke havde lovhjemmel og derfor var ulovligt. Gebyret blev opkrævet indtil den 1. januar 2019, og ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervsministeriet har kommunerne hvert år opkrævet ca. 100 mio. kr. i administrationsgebyrer fra ca. 300.000 virksomheder. Da forældelsesfristen løber, er det vigtigt at rejse tilbagebetalingskrav over for sin kommune, hvis man uberettiget er blevet opkrævet administrationsgebyr.

Sagen var en ankesag mellem en virksomhed og Københavns Kommune. Energistyrelsen var indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for kommunen. 

De kommunale erhvervsaffaldsordninger er brugerbetalingsordninger, der skal finansieres ved gebyropkrævninger hos de virksomheder, der modtager ydelser under ordningerne. Administrationsgebyret for erhvervsaffald har i mange år været kontroversielt; man får ikke noget for det, og dermed risikerer man at subsidiere andre virksomheder, fordi gebyret reelt dækker en del af omkostningerne ved de ydelser, som disse andre virksomheder modtager. Virksomheder og organisationer har i årevis betegnet gebyret som en skjult skat.

Kommunerne skulle opkræve gebyret hos alle virksomheder, der ikke var fritaget. Gebyret var fastsat af miljøministeren (nu klima-, energi- og forsyningsministeren) i affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1. Lovgrundlaget bag bekendtgørelsen var miljøbeskyttelsesloven, som i § 48, stk. 1 og 3, giver hjemmel til at opkræve gebyrer for kommunale affaldsordninger, dvs. ordninger til bortskaffelse af affald, og som samtidig i § 48, stk. 4, bemyndiger den relevante minister til ved bekendtgørelse at fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrerne.

Erhvervsaffaldsgebyret som fastsat i affaldsbekendtgørelsen gav ikke adgang til at få bortskaffet noget affald via kommunens erhvervsaffaldsordning. Det skulle (og skal) man betale andre gebyrer for. Virksomheden i sagen havde ikke noget affald til bortskaffelse under erhvervsaffaldsordningen og benyttede ikke ordningen.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om administrationsgebyret var en ulovlig skat, der manglede fornøden lovhjemmel. 

Østre Landsret fandt, at gebyret skulle have lovhjemmel. Videre fandt landsretten, at miljøbeskyttelseslovens gebyrregler giver hjemmel til at opkræve gebyrer for affaldsordninger, og at administrationsgebyret ikke udgør en affaldsordning. Landsrettens konklusion var herefter, at opkrævning af administrationsgebyr for erhvervsaffald, i hvert fald uden samtidig opkrævning af gebyr for en eller flere affaldsordninger, ikke havde hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Opkrævningen af gebyret over for virksomheden havde derfor ikke været lovlig.

- 0 -

Administrationsgebyret for erhvervsaffald er blevet opkrævet af kommuner over hele landet. Eftersom Østre Landsret har fundet gebyropkrævningen over for virksomheden ulovlig, fordi gebyret som sådant har manglet hjemmel, har dommen betydning for alle andre opkrævninger af gebyret, uanset kommune, i hvert fald hvor der ikke samtidig er opkrævet gebyr for en eller flere affaldsordninger.

Der venter nu en afklaring mellem kommunerne og staten. Det er kommunerne, der har opkrævet administrationsgebyret, mens det er staten, der har lavet gebyrets regelgrundlag. Københavns Kommune har 4 uger til eventuelt at ansøge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke dommen til Højesteret. I alle tilfælde kan der gå tid, før en endelig afklaring foreligger.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at man rejser tilbagebetalingskrav over for sin kommune, hvis man uberettiget er blevet opkrævet administrationsgebyr. Tilbagebetalingskrav kan rejses ved f.eks. at sende kommunen en email med kravet samt dokumentation for de oprindelige betalinger og en henvisning til Østre Landsrets dom.

Vigtigheden af at rejse tilbagebetalingskrav skyldes, at forældelsesfristen løber, og da gebyret er afskaffet pr. 1. januar 2019, medfører den løbende forældelse, at tilbagebetalingskravet løbende formindskes. Ved at rejse tilbagebetalingskrav over for kommunen indtræder der såkaldt foreløbig afbrydelse af forældelse. 

- 0 -

Plesner repræsenterede virksomheden i sagen.

Læs Østre Landsrets dom 

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter