Midlertidigt forbud mod veterinærlægemidlet Forceris

Bayer har fået medhold i en sag i Sø- og Handelsretten, der ved kendelse af 3. januar 2020 har nedlagt forbud mod blandt andet salg, anvendelse og besiddelse af Ceva's veterinærlægemiddel Forceris. Plesner repræsenterede Bayer under sagen.

Sagen vedrørte patentbeskyttelsen af et kombinationspræparat til samtidig forebyggelse af coccidiose (såsom diarré) og af jernmangel hos pattegrise.

Sø- og Handelsretten fandt, at patenthaveren, Bayer, havde løftet bevisbyrden for, at veterinærlægemidlet Forceris, der markedsføres og sælges af den franske Ceva-koncern, krænkede Bayers patentrettigheder.

Forceris gives ved injektion, og Ceva havde hævdet, at Bayers patent på kombinationspræparatet ikke omfattede injektionspræparater, men var begrænset til formuleringer til oral indgivelse. Retten gav imidlertid Bayer medhold i, at Bayers patentkrav var et produktkrav, som beskytter en formulering, der ikke er begrænset til en bestemt administrationsvej. Kravet var derfor ikke begrænset til kun at omfatte orale formuleringer. Retten bemærkede i den forbindelse, at patentkravet efter sin ordlyd er klart og umisforståeligt. Man kunne ikke slutte ud fra patentbeskrivelsen, at stridspatentet er begrænset til oral administration. Retten bemærkede, at beskrivelsen nævner alene eksempler på oral administration, men det er netop kun eksempler, og man har ingen steder udelukket, at administration af formuleringen ved injektion er en mulighed.

Patentet indeholdt ikke eksempler, hvor formuleringen blev givet ved injektion, men retten noterede i den forbindelse, at en formulering til injektion er plausibel.

Under sagen var det også et spørgsmål, om Bayers patent var gyldigt udstedt. Det mente retten, at Bayer havde løftet bevisbyrden for (sandsynliggørelse). I den forbindelse udtalte retten, at Bayers patent var udstedt af EPO (European Patent Office) og efterprøvet af EPO's Indsigelsesafdeling. Der bestod på den baggrund en stærk formodning for stridspatentets gyldighed. En formodning, Ceva ikke formåede at godtgøre var forkert. Bayer havde hævdet, at der var to fordele ved produktet. Retten tilkendegav, at den for så vidt angår den ene fordel var enig med Indsigelsesafdelingen i, at den patenterede opfindelse ikke var nærliggende for en fagmand. Retten konstaterede, at Indsigelsesafdelingen også havde fundet, at patentet havde opfindelseshøjde af den anden grund, men retten undlod at tage stilling hertil, og bemærkede navnlig, retten allerede havde fundet, at Bayer havde sandsynliggjort sin ret.

På ovenstående baggrund nedlagde Sø- og Handelsretten forbud mod Ceva's lægemiddel til pattegrise (Forceris®) og påbød Ceva omgående at tilbagekalde Forceris-produktet fra sine kunder og modtagere og at anmode disse om at tilbagekalde produktet fra deres købere. Ceva skulle endvidere straks afregistrere Forceris fra det danske prisregister (www.medicinpriser.dk).

Afgørelsen er tilgængelig på Sø- og Handelsrettens hjemmeside

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret