Østre Landsret tilsidesætter skattemyndighedernes skøn i ny transfer pricing-dom

Østre Landsret har den 13. januar 2020 afsagt dom i endnu en transfer pricing-sag og tilsidesætter skattemyndighedernes skøn, da der forelå berettiget tvivl om skønnets rigtighed. Endvidere afviser Østre Landsret, at skattemyndighederne overhovedet kunne gennemføre en skatteforhøjelse for et enkelt indkomstår. Plesner repræsenterede sagsøgte i sagen.

Sagen vedrørte indkomstårene 2006-2010 og angik, hvorvidt et selskab havde handlet med koncernforbundne parter til armslængde priser.

Selskabet havde i sin transfer pricing-dokumentation for de relevante indkomstår anvendt den transaktionsbestemte nettoavancemetode ("TNMM") og havde i den forbindelse undersøgt, om selskabets EBIT svarede til EBIT hos sammenlignelige virksomheder.

Som følge af, at  selskabet tidligere var fusioneret med et andet selskab, var selskabets årsregnskaber belastet af afskrivninger på aktiveret goodwill. De udvalgte sammenlignelige selskaber havde ikke en tilsvarende aktiveret goodwill, og derfor tilbageførte selskabet goodwillafskrivningerne i sit regnskabsmæssige resultat med henblik på at opnå et konsistent sammenligningsgrundlag. Efter denne regulering var selskabets resultat på niveau med benchmark-selskaberne.

Skattemyndighederne var af den opfattelse, at denne regulering for goodwill var uberettiget, og forhøjede som konsekvens heraf selskabets skattepligtige indkomst med 57,1 mio. kr. pr. indkomstår.

Østre Landsret fandt, at  selskabet havde handlet på armslængdevilkår for 2010, hvor resultatet også efter goodwillafskrivninger var på niveau med benchmark. For de øvrige år var der ifølge Østre Landsret ikke handlet på armslængdevilkår. Afskrivninger på goodwill var som udgangspunkt en driftsomkostning, som ikke skulle tilbageføres ved benchmark-sammenligninger. Det var selskabet, som havde bevisbyrden for, at reguleringen for goodwillafskrivninger gjorde sammenligningen mere retvisende, og Østre Landsret mente ikke, at bevisbyrden var løftet. Herunder havde selskabet ikke løftet bevisbyrden for, at sammenligningsselskaberne havde en sammenlignelig goodwill, som blot ikke førte til regnskabsmæssige afskrivninger.

Landsretten fandt dog, at skattemyndighedernes skøn over den skattepligtige indkomst i 2006-2009 skulle tilsidesættes. Landsretten henviste til, at skønnet var foretaget på baggrund af gennemsnitsbetragtninger over perioden. Østre Landsret fandt i stedet, at der skulle foretages et individuelt skøn for hvert enkelt år med udgangspunkt i, hvilken indtægt det sagsøgte selskab kunne have opnået, hvis der var handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet. På denne baggrund fandt landsretten, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling af den skønsmæssige ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006-2009.

Østre Landsret frifandt selskabet, for så vidt angik indkomståret 2010.

Plesner har repræsenteret selskabet i sagen, og sagen blev ført ved Østre Landsret af Søren Lehmann Nielsen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter