Østre Landsret giver NetApp medhold i "beneficial owner"-sagskomplekset

Østre Landsret har afsagt dom i de to første pilotsager i det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks - med hver sit udfald. I NetApp-sagen fastslår landsretten, at det var med rette, at NetApp ikke indeholdt udbyttekildeskat, og selskabet har dermed vundet sagen. Plesner har ført pilotsagen for NetApp både i landsretten og for Landsskatteretten, som også gav selskabet medhold.

"Beneficial owner"-sagerne handler om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt kildeskat i forbindelse med rente- eller udbytteudbetalinger, der typisk er sket til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-lande. Skatteministeriet gør i sagskomplekset gældende, at moderselskaberne ikke er "retmæssige ejere" - "beneficial owners" - af de modtagne udbytter eller renter, men at de retmæssige ejere er hjemmehørende i lande uden for EU og uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorfor de danske datterselskaber burde have indeholdt kildeskat i forbindelse med udbetalingen. Da dette ikke er sket, er det Skatteministeriets opfattelse, at de danske selskaber har handlet "forsømmeligt" og hæfter for betalingen af skatten.

Over årene har skattemyndighederne rejst godt 150 krav, der beløber sig til flere milliarder kroner. 

I de sager, som Østre Landsret nu har afsagt dom i, har skattemyndighederne rejst krav om betaling af betydelige beløb i forbindelse med udbytteudlodninger foretaget af to danske selskaber, herunder det selskab i NetApp-koncernen, som Plesner repræsenterer. NetApp er en amerikansk koncern, der blev stiftet i 1992, og som fra sit hovedkvarter i Silicon Valley udvikler, producerer og sælger hardware og software til netværkssystemer. Koncernen indgår i S&P 500 og har selskaber i mere end 40 lande.

NetApp fik i 2012 medhold i sagen ved landets øverste administrative klageinstans, Landsskatteretten, hvorefter Skatteministeriet indbragte sagen for Østre Landsret.

Både ved Østre og Vestre Landsret verserer der beneficial owner-sager, og landsretterne forelagde i 2016 en lang række præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i 6 udvalgte sager, herunder NetApps sag. Spørgsmålene vedrørte fortolkningen af rente-/royaltydirektivet og moder-/datterselskabsdirektivet og implementeringen af disse direktiver i dansk ret samt fortolkningen af bestemmelsen om kapitalens fri bevægelighed i EU-traktaten. EU-Domstolens generaladvokat fastslog i sagerne (støttet af Kommissionen), at selskaberne skulle have medhold, men den 26. februar 2019 afsagde EU-Domstolen domme i sagerne - efter de fleste iagttageres opfattelse - i skattemyndighedernes favør. 

Østre Landsret har nu frifundet NetApp for Skatteministeriets krav vedrørende kildeskat i forbindelse med den udbytteudlodning, som selskabet foretog tilbage i 2005. Derimod har Østre Landsret fundet, at der var indeholdelsespligt vedrørende en mindre udbytteudlodning foretaget i 2006. NetApp er som vindende part tildelt sagsomkostninger med 2,5 mio. kr.

I en umiddelbar kommentar til dommen udtaler en af de procederende advokater, Lasse Esbjerg Christensen, Plesner:

"Vi er selvsagt tilfredse med, at Østre Landsret har været enig med NetApp i, at der intet grundlag var for at opkræve udbytteskat for langt størstedelen af udlodningerne."

"Nu skal vi først og fremmest have nærlæst præmisserne i dommen og drøftet denne med vores klient."

Læs Plesners nærmere beskrivelse af beneficial owner-komplekset.

Østre Landsret har offentliggjort dommen her.

Plesners team i dette sagskompleks består af advokaterne Lasse Esbjerg Christensen, Hans Severin Hansen, Søren Lehmann Nielsen og Anders Endicott Pedersen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter