Skatteyderne taber to sager ved Østre Landsret i "beneficial owner"-sagskomplekset

Østre Landsret har i dag afsagt dom i endnu to pilotsager i det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks. Landsretten fastslår, at Takeda (Nycomed) og NTC skulle have indeholdt kildeskat i forbindelse med rentebetalinger på koncerninterne lån, og at de hæfter for skatten. Sagerne er dermed blevet vundet af Skatteministeriet. Plesner førte pilotsagen for Takeda (Nycomed). Dommen forventes anket til Højesteret.

"Beneficial owner"-sagerne handler om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt dansk kildeskat i forbindelse med rente- eller udbyttebetalinger, der typisk er sket til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-lande. Skatteministeriet gør i sagskomplekset gældende, at moderselskaberne ikke er "retmæssige ejere" - "beneficial owners" - af de modtagne renter eller udbytter, men at de retmæssige ejere er hjemmehørende i lande uden for EU og uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorfor de danske selskaber burde have indeholdt kildeskat i forbindelse med betalingerne. Da dette ikke er sket, har de danske selskaber - stadig efter Skatteministeriets opfattelse - handlet "forsømmeligt" og hæfter dermed for skatten.

Over årene har skattemyndighederne rejst godt 150 krav, der beløber sig til flere milliarder kroner. 

Helt tilbage i 2011 afsagde Østre Landsret den første dom i dette sagskompleks, hvor landsretten gav medhold til ISS-koncernen, som var repræsenteret af Plesner. Næsten 10 år senere - i maj 2021 - afsagde Østre Landsret så dom i sagskompleksets to første nyere pilot-sager - nemlig i to udbyttesager. Østre Landsret gav i den ene sag medhold til skatteyderen (NetApp repræsenteret af Plesner), mens landsretten gav Skatteministeriet medhold i den anden sag (TDC). Begge domme er blevet anket til Højesteret, hvor der er berammet hovedforhandling over 5 dage i december 2022.

I de to sager, hvor Østre Landsret nu har afsagt dom, har skattemyndighederne rejst krav om betaling af betydelige beløb i forbindelse med rentebetalinger foretaget af to danske selskaber, herunder det selskab i Takeda-koncernen, som Plesner repræsenterer (dengang Nycomed A/S). Takeda er en større japansk medicinalvirksomhed, der købte den danske Nycomed-koncern i 2011 af en række kapitalfonde.  

Takeda/Nycomed-sagen blev indledt af de danske skattemyndigheder tilbage i 2010, og Takeda indbragte SKATs afgørelse i sagen for Østre Landsret i 2012.

Både ved Østre og Vestre Landsret verserer der beneficial owner-sager, og landsretterne forelagde i 2016 en lang række præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i 6 udvalgte sager, herunder Takedas sag. Spørgsmålene vedrørte fortolkningen af rente-/royaltydirektivet og moder-/datterselskabsdirektivet og implementeringen af disse direktiver i dansk ret samt fortolkningen af bestemmelsen om kapitalens fri bevægelighed i EU-traktaten. EU-Domstolens generaladvokat fastslog i sagerne (støttet af Kommissionen), at selskaberne skulle have medhold, men den 26. februar 2019 afsagde EU-Domstolen domme i sagerne - efter de fleste iagttageres opfattelse - i skattemyndighedernes favør. 

I den nu afsagte dom slår Østre Landsret overordnet fast, at Takeda (Nycomed) var forpligtet til at indeholde kildeskat i forbindelse med de rentebetalinger, som selskabet foretog på et koncerninternt lån tilbage i 2007-2009, og at selskabet handlede forsømmeligt ved ikke at foretage indeholdelsen. Selskabet hæfter derfor over for skattemyndighederne for kravet.

I en kommentar til dommen udtaler en af de procederende advokater, Lasse Esbjerg Christensen, Plesner:

"Vi er selvsagt ikke tilfredse med resultatet, men nu skal vi først og fremmest have nærlæst præmisserne i dommen og drøftet denne med vores klient"

"Østre Landsret gav Takeda medhold i, at rentebetalingerne i denne sag bliver inden for EU - de strømmer altså ikke ud til selskaber i skattely-lande. Til gengæld var landsretten uenig i Takedas fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg og gav derfor konkret Skatteministeriet medhold."

Og videre om anke af dommen:

"Der er tale om mange særdeles komplicerede og principielle spørgsmål, hvorfor det nok har været forventningen, at det - uanset hvad landsretten måtte komme frem til - ville blive op til Højesteret at træffe den endelige afgørelse. Dette har vi jo også set med de to udbytte-sager, der blev afgjort af Østre Landsret tidligere i år (i øvrigt med hver sin vindende part). Dette er stadig vores forventning i denne sag"  

Læs Plesners nærmere beskrivelse af beneficial owner-komplekset.

Østre Landsret har offentliggjort dommen her

Plesners team i dette sagskompleks består af advokaterne Lasse Esbjerg Christensen, Hans Severin Hansen, Søren Lehmann Nielsen, Mathias Kjærsgaard Larsen og Anders Endicott Pedersen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter